En este momento estás viendo MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’EN COMÚ PODEM RUBÍ EN DEFENSA DELS DRETS DE LA CIUTADANIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ENERGÈTICA, I DE SUPORT A LA TASCA DELS AJUNTAMENTS AFECTATS PER LA RECLAMACIÓ DE LA COMPANYIA ENDESA EFECTUADA DURANT EL MES D’AGOST DE 2019

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’EN COMÚ PODEM RUBÍ EN DEFENSA DELS DRETS DE LA CIUTADANIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ENERGÈTICA, I DE SUPORT A LA TASCA DELS AJUNTAMENTS AFECTATS PER LA RECLAMACIÓ DE LA COMPANYIA ENDESA EFECTUADA DURANT EL MES D’AGOST DE 2019

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’EN COMÚ PODEM RUBÍ EN DEFENSA DELS DRETS DE LA CIUTADANIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ENERGÈTICA, I DE SUPORT A LA TASCA DELS AJUNTAMENTS AFECTATS PER LA RECLAMACIÓ DE LA COMPANYIA ENDESA EFECTUADA DURANT EL MES D’AGOST DE 2019

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Durant el mes d’agost diferents alcaldes i alcaldesses de Catalunya han rebut una carta de la companyia elèctrica Endesa comunicant als ajuntaments que l’esmentada empresa realitzarà les “accions necessàries per agilitzar el cobrament” de factures impagades de clients, inclòs el tall del subministrament elèctric en el cas que no es faci efectiu el pagament del deute. Endesa reclama als ajuntaments que assumeixin el 50% del pagament del deute acumulat, assumint el 50% restant l’empresa. En cas contrari l’empresa amenaça iniciar els talls del subministrament a les persones vulnerables afectades a partir de l’1 d’octubre. 

Cal recordar que la llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica estableix el principi de precaució, segons el qual les empreses subministradores no poden realitzar talls en el subministrament energètic sense sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per determinar si la unitat familiar o la persona afectada es troba en risc d’exclusió residencial. En cas que es compleixin els requisits s’han de garantir els subministraments bàsics mentre duri la situació d’exclusió i s’han d’aplicar els ajuts necessaris per no generar deute a la persona o a la unitat familiar. La llei estableix que les administracions públiques establiran acords o convenis necessaris amb les companyies subministradores per “garantir que es concedeixen ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims”. 

Aquesta llei, que dóna les eines per evitar que les famílies i les persones vulnerables es quedin sense l’accés a un bé bàsic com és l’energia, és fruit de l’impuls de la societat civil i va ser aprovada per unanimitat en el Parlament de Catalunya. Cal recordar, a més, que malgrat no estar plenament desenvolupada pel Govern de la Generalitat es troba plenament vigent… 

L’amenaça d’Endesa a les famílies vulnerables i als ajuntaments és del tot intolerable tant pel fons, menysté la realitat social de la pobresa energètica i la legislació catalana que protegeix les persones vulnerables; com per la forma, és una amenaça als ajuntaments i a les persones afectades del tot inacceptable. Milers de famílies pateixen angoixa per la impossibilitat de fer front a les factures energètiques i aquesta situació no és només conseqüència de la seva situació de vulnerabilitat social, sinó també de la baixa qualitat de l’edificació, les males praxis de les companyies comercialitzadores i l’elevat preu de l’energia (conseqüència d’una mala regulació que afavoreix l’oligopoli elèctric).

 

Endesa és una empresa de l’oligopoli elèctric, amb ingents beneficis i que gaudeix d’una situació de quasi monopoli en la producció, distribució i comercialització  d’electricitat a Catalunya. És imprescindible l’aposta per un sistema elèctric públic, més democràtic, més descentralitzat i basat en fonts renovables, capaç de canviar els termes de la situació actual. El Govern de la Generalitat ha de tenir un posicionament públic clar i coherent en defensa dels ajuntaments i de les persones afectades, ha de posar en marxa tots els mecanismes jurídics i polítics per fer front a l’actuació d’Endesa i ha de desenvolupar plenament la llei 24/2015 per garantir la plena protecció de les persones vulnerables i que el deute acumulat per les famílies que no poden fer front als pagaments sigui assumit per les empreses mitjançant els corresponents convenis.

Els ajuntaments continuen estant a la primera línia d’atenció ciutadana, i els serveis de benestar social han hagut de fer front a complicades tramitacions i informes de vulnerabilitat amb l’agilitat necessària requerida sense els recursos addicionals necessaris i ha estat una càrrega afegida a la ja complicada situació de càrregues de treball. Les administracions locals han estat també pioneres en l’assessorament energètic a la ciutadania i en el desenvolupament de multitud d’accions per la millora del condicionament de les llars per la millora del seu confort tèrmic. Ho han fet, com passa massa sovint, com a resposta a situacions d’emergència i la majoria de vegades amb fons propis, sense el suport de la resta d’administracions. 

Per tot això, el grup municipal d’En Comú Podem Rubí proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

  1. Iniciar processos sancionadors a les companyies energètiques quan es detecti que aquestes han vulnerat els drets de la ciutadana per l’incompliment de la Llei 24/2015.
  2. La creació d’una oficina municipal d’atenció a la pobresa energètica que treballi en coordinació amb els serveis socials i el servei Rubí Brilla.
  3. Exigir a l’empresa subministradora Endesa la retirada de la carta enviada als Ajuntaments i declarar invàlid el seu contingut.
  4. Exigir a Endesa i a la resta d’ empreses subministradores la condonació del 100% del deute acumulat per les persones protegides per la Llei 24/2015, des de l’any 2015.
  5. Sol·licitar a Endesa l’obertura d’un punt d’atenció al client a Rubí.
  6. Instar la Generalitat de Catalunya a:
   1. Exigir a Endesa la retirada de la carta enviada als ajuntaments.
   2. Exigir a les companyies el compliment del principi de precaució, el qual implica que no es pot procedir al tall dels subministraments en el casos on els Serveis Socials hagin  informat que no es pot acreditar que es trobi en situació de risc d’exclusió residencial.
   3. Donar compliment a la disposició final quarta de la Llei 24/2015 de 29 de juliol que estableix que el Govern, en el termini d’un any, ha de presentar al Parlament un projecte de llei de refosa i millora de les disposicions legals vigents en matèria de dret a l’habitatge i de lluita contra la pobresa energètica.
   4. Signar abans de 3 mesos els convenis amb les companyies subministradores de llum i gas que operen a Catalunya segons indica la llei 24/2015, per tal d’eliminar l’endeutament de les famílies vulnerables.
   5. Garantir que l’Agència Catalana de Consum realitza inspeccions d’ofici periòdiques per a assegurar el compliment de la llei 24/2015.
   6. Implementar abans d’un mes el protocol de detecció de casos de pobresa energètica a través de la intervenció del cos de Bombers de la Generalitat.
   7. Elaborar abans d’un mes un protocol que obligui les empreses subministradores d’energia a la instal·lació de comptadors socials de caràcter provisional per als subministraments d’electricitat i de gas en habitatges en situació d’ocupació en precari de persones en situació de vulnerabilitat.
   8. Realitzar abans de 3 mesos una campanya de difusió a tot Catalunya per informar dels drets de la ciutadania previstos de la Llei 24/2015.
  7. Seguir avançant en la transició cap a patrons de producció i consum d’energia més sostenibles i descentralitzats, més democràtics, amb una creixent presència d’operadors públics, de comunitats energètiques ciutadanes, de cooperatives i economia social, que permetin allunyar-se del model actual caracteritzat per un domini dels oligopolis que es mostren incapaços no només d’afrontar els grans reptes energètics del futur sinó de respondre de manera eficaç als reptes socials relacionats amb la garantia dels subministraments bàsics d’energia.
  8. Exigir al Govern de l’Estat:
   1. La posada en marxa de mesures encaminades a posar fi a l’actual situació d’oligopoli del sector energètic que permetin garantir la separació real i efectiva dels grups verticalment integrats del sector elèctric, de forma que les mateixes empreses no puguin tenir una posició dominant en la producció, la distribució i la comercialització d’energia.
   2. El desenvolupament de mesures de democratització del sistema elèctric, i que facilitin la creació d’operadors públics a nivell estatal, català i local.
   3. Incloure als Pressupostos Generals de l’Estat una línia de finançament per a projectes energètics d’àmbit local que actuïn directa o indirectament sobre els col·lectius més vulnerables i plans de formació per apoderar la ciutadania.

 

 • La creació d’un pla estatal de rehabilitació energètica que estableixi els recursos i les prioritats d’intervenció, i que prioritzi les actuacions destinades a reduir els consums energètics dels habitatges en situació de pobresa energètica. 
 • La profunda reforma de la Llei del Sector Elèctric, del bo social elèctric i la creació d’un bo social per al gas, així com l’establiment de mecanismes que impossibilitin de facto el tall de subministraments bàsics als col·lectius vulnerables.
 • Traslladar el present acord a la companyia Endesa S.A., al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, als grups polítics del Congrés, Senat, i del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya, a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a l’Aliança Contra la Pobresa Energètica, a les entitats socials del municipi que treballen per a les persones en situació de vulnerabilitat, i a les associacions de veïnes i veïns del municipi.

 

 

Deja una respuesta