En este momento estás viendo MOCIÓ PER LA DECLARACIÓ DE L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA, PER UNA LLEI RESIDU ZERO DE PREVENCIÓ DE RESIDUS I EN SUPORT A LA 3a VAGA PEL CLIMA DEL 27S

MOCIÓ PER LA DECLARACIÓ DE L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA, PER UNA LLEI RESIDU ZERO DE PREVENCIÓ DE RESIDUS I EN SUPORT A LA 3a VAGA PEL CLIMA DEL 27S

MOCIÓ PER LA DECLARACIÓ DE L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA, PER UNA LLEI RESIDU ZERO DE PREVENCIÓ DE RESIDUS I EN SUPORT A LA 3a VAGA PEL CLIMA DEL 27S

Vivim a un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet. L’evidència científica acumulada a les darreres dècades fa irresponsable no reconèixer la veritat de la crisi climàtica i les seves conseqüències ja presents. És una responsabilitat individual i col·lectiva deixar de contribuir a l’escalfament global. Com a administració pública l’ajuntament de Rubí té també capacitat de contribuir en positiu a la lluita contra aquesta situació. A més, té una obligació derivada de les seves competències en manteniment del medi natural i contribució a la salut pública.

És fonamental establir un compromís per la minimització i la transformació dels residus, que impulsi el desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum, que implanti una nova cultura de l’aigua i dugui a terme una política integral de gestió del territori que possibiliti l’explotació racional i sostenible dels seus recursos naturals

Davant de l’emergència climàtica que estem vivint, ens cal donar una resposta ferma que impliqui polítiques energètiques, ambientals i de sostenibilitat decidides des de totes les institucions. Hem de passar del compromís a l’acció i apostar per les noves formes de producció energètica que redueixin l’ús dels combustibles fòssils i l’adopció de nous models de consum són bàsics per la concreció de mesures de lluita contra el canvi climàtic. La ciutadania ha d’entendre la urgència i irreversibilitat d’aquesta lluita i l’Ajuntament de Rubí pot exercir un paper clau en la formació, educació i informació sobre el necessari fre a les emissions i realitzar l’imprescindible adaptació a les conseqüències de l’increment de la temperatura global.

El proper 27 de setembre el moviment “Fridays for future”, amb el suport de més de 100 entitats i col·lectius, ha convocat una jornada de mobilització que es planteja com a vaga estudiantil, vaga de consum, i mobilitzacions en suport de la lluita climàtica. Els signants demanen que es declari de manera immediata l’emergència climàtica i la posada en marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle.

La crisi climàtica és conseqüència d’un model de producció i consum que ha demostrat ser insostenible, la contribució del tractament dels residus es de més del 20% dels GEH produïts a Catalunya, i donat que sols es recuperen el 33% dels residus i que els productes d’un sol ús i de curta durada augmenten cada any és del tot necessari actuar i plantejar les estratègies i accions per invertir les tendències i fer un canvi de model de producció industrial, distribució i consum que portin a una reducció de residus, d’impacte ambiental i d’emissions que vagi en la direcció de les noves normatives de la CE i dels llindars d’un model ecoeficient que respongui al respecte amb medi i a la salut de les persones. Es en aquest sent que demanem que s’aprovi una Llei Catalana Residu zero de prevenció de residus i així contribuirà a minvar els efectes del canvi climàtic que l’emergència ambiental, energètica i de residus necessita.

El món local com a administració més pròxima a la ciutadania, hi juga un paper clau, especialment en la conscienciació i canvi d’hàbits de la ciutadania. Però també com a institució exemplificadora apostant per la sostenibilitat, la millora de la qualitat de l’aire i l’energia verda. Per aquest motiu és necessari que ens sumem a les mobilitzacions convocades com a mostra del compromís municipal davant l’emergència climàtica.

Aquesta declaració local es dona en un context global de progressiu compromís teòric que entre tots haurem de fer real, citem en aquest sentit la declaració d’emergència climàtica que va fe el Govern de la Generalitat el passat mes de maig i la recent declaració del Consell d’Alcaldies del Vallés Occidental en el mateix sentit.

És per tot el que s’ha exposat anteriorment, que proposem al Ple de l’Ajuntament de Rubí, l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Entendre que vivim una situació d’excepció i com a tal declarar l’Emergència Climàtica al municipi

SEGON.- Donar suport a la jornada de mobilitzacions pel clima, convocades per més de 100 col·lectius, que demanen que es declari de manera immediata l’emergència climàtica i la posada en marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle.

TERCER.- Incloure la situació d’emergència climàtica en totes les planificacions d’actuació presents i futures com a consideració de fonament i criteri. Com ara, introduir en la redacció del nou POUM la perspectiva de l’emergència climàtica, adaptant tot el Pla, a la situació d’emergència climàtica (mobilitat, materials constructius, àrees verdes, promoció d’àrees agrícoles, obtenció d’energia, etc.). Iniciar l’adaptació del municipi a la crisi climàtica: onades de calor, irregularitat en les precipitacions, i altres manifestacions

QUART.- Establir un compromís per reduir els residus generats per les activitats dependents de l’administració pública local de forma directa e indirecta. A tal efecte, s’inclouran clàusules mediambientals a tota la contractació pública que en sigui susceptible.

CINQUÈ.- A nivell municipal, promoure sistemes de recollida eficients que garanteixin un % de recollida selectiva neta mínim d’un 50% abans del final de mandat i que posin el focus en la recollida de la matèria orgànica de qualitat amb un nivell d’impropis inferior al 3%.

SISÉ.- Desenvolupar estratègies i propostes, orientades a millorar i incrementar els espais verds al municipi, amb el comprimís de desenvolupar un Pla d’arbrat ambiciós per combatre localment l’augment de temperatures a l’espai urbà, i contribuir a millorar la qualitat de l’aire.

SETÉ.- Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis municipals en funcionament. Incorporar l’objectiu de balanç energètic 0 o positiu, en totes les noves estructures i edificis públics de nova construcció, i, també,  si es realitzen reformes necessàries per a l’adequació de l’edifici, espais, etc.

VUITÉ.- Reforçar encara més les mesures en marxa per afavorir l’autoconsum d’energia elèctrica a llars, equipaments i empreses, com a mesura de reducció d’emissions i de creació d’ocupació local.

NOVÉ.- Elaborar un Pla de Transició Energètica Municipal, adaptant els objectius als establerts al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030

DESÉ.- Aplicar de forma prioritària totes les mesures incloses al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible adreçades a reduir l’ús per part de l’administració pública de vehicles propulsats per combustibles fòssils. Convocar abans que acabi l’any 2019 la Taula per la Mobilitat, per iniciar la implementació del Pla de Mobilitat Sostenible que està en fase de tramitació.

ONZÉ.- Exigir al Govern espanyol i al Govern Català el compliment dels

compromisos vigents en el marc de la normativa europea sobre clima i energia

2030 que demana:

– Mínim del 40% de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en relació als nivells de 1990

– Mínim el 27% de millora d’eficiència energètica

– Mínim el 27% de quota d’energies renovables

DOTZÉ.- Demanar al Govern I al Parlament de Catalunya l’elaboració d’una Llei

Catalana Residu Zero de Prevenció de Residus (1), que reguli :

– El canvi de model productiu, de distribució I de consum de productes que esdevenen residus, amb criteris de que no es produeixi res que no sigui reutilitzable o fàcilment reciclable, aplicant l’ecodisseny, – aplicar la responsabilitat ampliada del productor (Directiva de Residus 2018 I Directiva de plàstics 2019), que els productors assumeixin els costos dels residus dels productes que posen al mercat, – prohibicions I limitacions a la proliferació de plàstics I altres productes d’un sol ús.

– Prioritzar la reutilització I els materials reciclables I compostables, entre d’altres

TRETZÉ.- L’Ajuntament de Rubí es compromet a posar en marxa, a partir de la regidoria de Medi Ambient, un programa de conscienciació adreçat a escoles, instituts, comerços, indústries i població general. Promovent la implicació dels instituts públics de la ciutat, seguint exemples com el moviment internacional. Fridays for Future

CATORZÉ.- La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars de totes les mesures que s’apliquin, de manera que cal establir un mecanisme de presa de decisions ciutadà vinculant amb competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades. Caldrà per tant establir indicadors i objectius verificables, quantificables i mesurables, i que aquest mecanisme integri especialment la visió de gènere i d’altres col·lectius vulnerats.

QUINZÉ.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, i als promotors de la convocatòria, “Fridays for future”.

 

(1) El Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero ha proporcionat als grups parlamentaris un document de proposta i que en l’actualitat està en procés d’estudi

Deja una respuesta