En este momento estás viendo Acord de pressupostos de la Generalitat

Acord de pressupostos de la Generalitat

 

Acord per facilitar l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2020

El Govern de la Generalitat i el Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem comparteixen que és imprescindible que Catalunya compti amb uns pressupostos pel 2020. Després de tres anys de l’aprovació dels darrers pressupostos, és necessari impulsar la tramitació d’uns nous comptes que permetin reforçar la qualitat dels serveis públics i incrementar la inversió.

 

Des dels propis plantejaments polítics i econòmics, ambdues parts coincideixen que cal disposar d’uns pressupostos de la Generalitat que permetin recuperar els nivells de despesa dels serveis públics fonamentals i enfortir l’estat de benestar, reduir les desigualtats socials, de gènere i territorials, dinamitzar l’economia en una conjuntura internacional incerta i fer front al repte de l’emergència climàtica.

 

En conseqüència s’acorda que el pressupost de la Generalitat de Catalunya pel 2020 introdueixi les mesures següents:

 

SOBRE EL PRESSUPOST

 1. Els pressupostos defineixen 4 eixos principals que han de servir de guia de l’orientació estratègica de les polítiques públiques i l’acció governamental per tal de millorar el benestar individual i col·lectiu al país:

(1) Qualitat institucional i dels serveis públics: un pressupost que recupera els nivells de despesa dels serveis públics fonamentals i que reforça l’estructura institucional, la transparència i l’avaluació.

(2) Reducció de les desigualtats socials, de gènere i territorials: un pressupost que vetlla perquè ningú quedi enrere i que vertebra el territori.

(3) Coneixement, innovació i dinamització econòmica: un pressupost que dinamitza l’economia productiva i del coneixement per a un creixement sostingut i compartit.

(4) Horitzó de zero emissions i residus: un pressupost que impulsa polítiques ambicioses per fer front a l’emergència climàtica.

 

 1. Objectius polítics: Avenç en els drets socials, en polítiques feministes i en la lluita contra les desigualtats; impuls de polítiques ambicioses per fer front a l’emergència climàtica; i reforç d’una economia productiva i oberta al món, focalitzada en la innovació, el coneixement i la creació d’ocupació de qualitat.

 

 1. Novetats metodològiques: Els pressupostos, en la mesura que són entesos com una eina de transformació social, planificació i millora de la qualitat de vida dels ciutadans:
  1. Es vinculen per primera vegada amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODSs) de l’Agenda 2030: aquesta vinculació permet prioritzar l’actuació pública i l’assignació de recursos pressupostaris per assegurar el compliment amb aquesta agenda global.
  2. Empren una eina pionera d’Unicef per calcular la inversió pressupostària en polítiques d’infància, la qual cosa permetrà ser més efectius a l’hora de dissenyar les polítiques que garanteixen els drets dels infants i dels adolescents en tots els àmbits.
 • Inclouen un nou apartat de perspectiva de gènere, com a pas endavant per seguir desplegant la visió de gènere en la definició dels objectius, els indicadors dels programes pressupostaris i el disseny de les polítiques públiques.
 1. Incorporen un sistema d’indicadors de benestar i progrés social, inspirat i compatible amb el marc desenvolupat per l’OCDE i altres organitzacions internacionals, el qual ha de servir de marc d’actuació i de referència per orientar la política de la Generalitat.
 2. Realitza un pas transformador quant a combinar la pressupostació orientada a la planificació a mitjà termini, la priorització de la despesa i l’avaluació, impulsant així un “ecosistema de bones pràctiques pressupostàries” per tal que les finances públiques siguin una important palanca en la consecució de la millora del benestar col·lectiu.

 

 1. Increment de la despesa: Per tal de donar resposta a les principals prioritats polítiques, la despesa no financera no finalista de la Generalitat augmenta en 3.070 M€. Aquest necessari increment comporta l’adopció d’un seguit de noves mesures fiscals.

 

 1. Mesures fiscals: Incorporar noves mesures fiscals en aquest pressupost (presentades el 16/12/2019) amb un triple objectiu:
  1. Dotar de major finançament la prestació de serveis públics
  2. Reduir la desigualtat a través d’una fiscalitat més justa i progressiva
  3. Impulsar el creixement sostenible amb un augment de la fiscalitat verda

 

 1. Recuperació del pols inversor: Incrementar les inversions reals i de capital de la Generalitat i el conjunt del sector públic, per a situar-les prop de 2.000 M€ (un increment d’entorn el 25% respecte el 2017).

 

 1. Avaluació: Impregnar l’acció de govern de l’avaluació de polítiques públiques com a eina cabdal per millorar la transparència, el rendiment de comptes democràtic i assegurar el major rendiment social possible de cada euro de diner públic.

 

 1. Incompliments de l’Estat i elevació dels objectius de dèficit: Reclamar al Govern espanyol els compromisos pendents de l’Estat així com defensar el relaxament dels objectius d’estabilitat pressupostaria.

 

 

 

SOBRE LES POLÍTIQUES ESPECÍFIQUES

Àmbit de dinamització econòmica, coneixement i innovació

 1. Compromís per impulsar una economia basada en el coneixement, assegurant el desplegament del Pacte Nacional per a la societat del coneixement (PN@SC) aprovat per l’Acord de govern 4/2019, de 8 de gener.

 

 1. Foment de les polítiques de consolidació del sistema d’R+D, prioritzant el talent, les estructures de recerca i la transferència de coneixement i la innovació. La política de recerca, desenvolupament i innovació del sector públic de la Generalitat incrementa en 121,4 M€, un 24,6% (situant-se en un total de 615 M€);
 2. Millora del finançament de les universitats. Reforçar el finançament corrent a les Universitats amb 129,5 M€ addicionals, fet que situarà la dotació en 881 M€ anuals. Addicionalment s’impulsa un pla d’inversions universitàries (PIU) amb un increment de 9,7 M€. En conjunt, el finançament a les universitats, entre corrent i capital, serà de 911,7 M€ anuals, el que suposa un increment del 18% respecte el 2017;
 • Millora en el finançament d’infraestructures cientifico-tecnològiques singulars. Dotació addicional de 7 M€ per a les inversions del Barcelona Supercomputing Center (BSC) i aportació de 3 M€ per al finançament corrent d’aquest consorci. Així mateix, es preveu un finançament de 19 M€ per al Sincrotró Alba (5,9 M€ dels quals es destinaran a inversions);
 1. Atracció i retenció de talent investigador. Es consolida el programa ICREA, del qual es finançaran 10 noves places d’investigadors. En aquest sentit, es promouran noves actuacions que ajudin a avançar en la igualtat de gènere en l’àmbit de la recerca.

 

 1. Reducció de les taxes universitàries. Dotació pressupostària de 57,4 M€ per finançar la reducció del 30% de les taxes universitàries en tots els trams.

 

 1. Suport al comerç, la indústria i a l’ecosistema emprenedor. El conjunt de polítiques relacionades amb la dinamització econòmica eleva la seva dotació en 23,8 M€ i arriba a un total de 176,9 M€, el que permetrà, entre d’altres, avançar en el compliment del Pacte Nacional per a la Indústria. Entre les actuacions rellevants destaca el desplegament del Pla d’Automoció i de Mobilitat, amb una dotació de 2,9 M€; el finançament de préstecs bonificats amb l’ICF per a projectes de reactivació industrial 4.0, que comptarà amb 7,2 M€, i l’impuls al Programa Reempresa de suport a l’emprenedoria (amb 2,7 M€) i a la Finestreta Única Empresarial.

 

 1. Conversió de l’ICF en banca pública de promoció econòmica. Després d’un procés de preparació i de compliment amb els requeriments de llicència bancària que estableix l’Eurosistema (en matèria de governança, gestió de riscos i de capital), s’impulsarà durant el primer semestre del 2020 l’homologació jurídica de l’ICF com a entitat de crèdit públic. Amb l’autorització europea per poder operar com a banc públic d’inversió, l’ICF podrà reforçar els serveis que actualment ofereix a les empreses, entitats socials i al sector públic de Catalunya,  així com als projectes de sostenibilitat emmarcats en l’agenda 2030.

 

Àmbit educatiu

 1. Finançament d’escoles bressol. Recuperar el finançament de la Generalitat de les escoles bressol municipals amb una dotació pressupostària de 70 M€ en els pressupostos 2020. Es preveu un escenari de retorn del deute als ajuntaments en 10 anys.

 

 1. Pla d’inversió en centres educatius. Impulsar el pla d’inversió en centres educatius per a la millora dels equipaments escolars i la retirada de mòduls arreu del territori. El Pla incorpora una dotació global fins el 2023 de 302,3 M€, amb una partida de 65,5 M€ per al 2020. El total de la partida d’inversions del departament d’Educació, que incorpora aquest Pla i altres actuacions, suma 103,5 M€.

 

 1. Beques menjador a primària. Augmentar la dotació pressupostària de les beques menjador a primària en 15 M€ el 2020 per tal de poder atorgar més beques menjador i aplicar un nou tram d’ajuts. Amb aquest increment, 7.365 nens i nenes més podran beneficiar-se d’una beca menjador el curs 2020-21, amb un total de 136.025 alumnes. D’aquests, 116.692 passaran a tenir una bonificació del 70% del cost de les beques menjador (quan anteriorment era del 50%), mentre que 19.333 alumnes gaudiran d’un ajut del 100%. L’impacte d’aquesta mesura per a tot un curs escolar és de 42 M€.

 

 1. Beques menjador a secundària. Implantar un programa pilot de menjador escolar a secundària amb una dotació pressupostària d’1,8 M€. El programa pilot per al 2020 s’implementarà en 103 centres i es prioritzaran aquells instituts d’entorns més desafavorits.

 

 1. Desplegar el decret d’escola inclusiva a l’escola pública. El pressupost 2020 assegura el compliment del desplegament de l’escola inclusiva a l’escola pública, amb un increment de 261 places de docents i 184 places de personal PAS, amb un cost anual de 17,2 M€. Al marge del decret, les polítiques d’escola inclusiva preveuen 36,4 M€ destinats a monitors, transport i serveis específics, així com 0,4 M€ per a actuacions de formació i despeses tecnològiques.

 

 1. Desplegar l’Agència de Formació Professional de Catalunya per fer atractiva aquesta formació a partir de les polítiques d’orientació efectives i d’una major projecció pública de la seva oferta i dels seus èxits formatius i d’inserció laboral.

 

Àmbit de salut

 1. Millora del finançament del sistema públic de salut, incrementant la dotació pressupostària en més de 908,5 M€ per al 2020.

 

 1. Incorporació de nous professionals. Acord per incrementar les places de professionals sanitaris, especialment en atenció primària. En concret, els pressupostos del 2020 permetran augmentar el personal al primer nivell de l’assistència sanitària en més de 400 professionals, el que suposa un increment del 7,4% respecte els pressupostos del 2017. El creixement de plantilla en el conjunt del sistema de salut des del 2017 en les entitats participades pel Servei Català de Salut és de més de 8.000 professionals, fet que suposa un increment de l’11%.
 2. Es promourà un decret d’accessibilitat al sistema sanitari, amb un impacte pressupostari de 20 M€ anuals, que s’aprovarà el primer semestre del 2020 i reforçarà la qualitat en l’accés al sistema de salut.

 

 1. Pel que fa a l’assistència primària, tots els pacients amb motius de consulta que siguin considerats no ajornables tindran garantit l’accés al seu equip de referència  en un termini de 72 hores;
 2. Pel que fa a l’assistència quirúrgica, als criteris ja existents s’hi sumaran criteris que tinguin en compte la situació social de les persones i l’equitat territorial;
 • S’ampliaran els procediments quirúrgics en garantia i es reduirà de 180 a 90 dies tres procediments altament prevalents, com són cataractes i pròtesis de genoll i de maluc que tinguin criteris de preferència.

 

 1. Salut sexual i reproductiva per a tothom. Es reconeix el dret a l’atenció de cobertura pública a totes les dones embarassades, sense cap tipus d’exclusió, pel que fa a l’accés a l’atenció de salut sexual i reproductiva, inclòs l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs.

 

 

Àmbit de mercat laboral i inclusió

 1. Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
  1. Desplegar el darrer tram de la RGC, el que suposa incrementar la dotació pressupostària fins arribar als 388 M€ el 2020, amb un increment de 125 M€ des del 2017;
  2. Realitzar ajustos immediats al Reglament de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la RGC per permetre la compatibilitat amb el treball intermitent i altres prestacions en el cas de persones en situacions d’elevada vulnerabilitat, així com els ajustos a les modificacions legislatives que es produiran;
 • Compromís del Govern de regular al llarg del 2020 la compatibilitat i complementarietat de la RGC amb les rendes del treball a temps parcial en determinats supòsits, d’acord amb el que preveu la pròpia Llei, condicionat als resultats de l’avaluació d’impacte i d’acord amb els agents socials i altres organitzacions en el marc de la Comissió de Govern de la RGC;

 

 

 1. Salari Mínim de referència. Seguir avançant en el Salari Mínim de Referència català (SMR) per tal d’analitzar l’impacte de la introducció del SMR a la Generalitat i al conjunt d’administracions locals; com introduir l’SMR en la política retributiva, de contractació i concertació pública de la Generalitat; i el possible impacte sobre l’economia.

 

 1. Combatre la sinistralitat laboral i la precarietat. S’acorda reforçar el personal de la Inspecció de treball dotant en els propers 2 anys 10 places addicionals a les ofertades per la inspecció de Treball de Catalunya, així com l’habilitació de 35 subinspectors més.

 

 1. Retorn de joves treballadors. Activació d’una convocatòria del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per desenvolupar un Pla d’ocupació jove que incentivi el retorn a Catalunya de joves residents a l’exterior, dotada en 2,5 M€.

 

 

Àmbit d’afers socials

 1. Finançament de les polítiques de dependència. L’increment de la partida pressupostaria en aquest àmbit és de 92 M€ respecte al 2017, el que implica una dotació de 1.566 M€ pel conjunt del sector públic el 2020.

 

 1. Actualització de tarifes en polítiques de dependència i discapacitat. Amb la voluntat d’avançar en la millora de tarifes en aquests àmbits, durant el primer semestre del 2020 es concretarà un acord pluriennal amb 15 M€ de dotació inicial pel 2020 i un total de 90 M€ en 4 anys, d’acord amb els següents criteris:

 

 1. Aquesta actualització de tarifes haurà de revertir necessàriament en la millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector;
 2. Aquests imports podran ser complementats amb l’arribada de recursos addicionals per part de l’estat;
 • Es prioritzarà la millora de tarifes que no gaudeixin de millores de finançament sectorial estatal i seran addicionals als acords ja assolits amb el sector.

 

 1. Increment dels recursos pel SAD Dependència. El pressupost 2020 inclourà un increment de 34,5 M€ per als Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) a la dependència.

 

 1. Lluita contra el sensellarisme. Reactivació d’una estratègia catalana de lluita contra el sensellarisme que coordini els protocols d’actuació amb els municipis arreu del territori, amb una dotació d’1 M€.

 

 1. Atenció a la immigració. Dotació de 13,1 M€ al programa pressupostari d’atenció a la immigració, el que representa un increment de 4 M€ (43,7%) respecte el 2017, així com 10M€ addicionals per a programes per facilitar el trànsit a la ocupació dels menors migrants sense referents familiars.

 

 1. Atenció a la infància. Desplegament del projecte pilot d’una casa per a la infància a Tarragona i, condicionat als resultats de l’avaluació d’aquest projecte, desplegar-ne més arreu del territori per tal de donar resposta a les recomanacions de Save the Children.

 

 1. Justícia per a tothom. Millora de l’oferta de justícia gratuïta (amb un increment de 3,8 M€) i un pla d’alfabetització digital als centres penitenciaris per afavorir la reinserció.

 

 1. S’inicien els treballs preparatoris per al projecte de construcció d’una nova presó de dones.

 

 

Àmbit institucional i de polítiques digitals

 1. Impulsar la transformació digital de l’Administració pública, per adequar la seva gestió i com es relaciona amb la ciutadania al nou entorn digital, promovent així un canvi cultural intern en la Generalitat de Catalunya i aportant a la ciutadania serveis públics de màxima qualitat.

 

 1. Desplegament de la xarxa pública de molt alta capacitat (fibra òptica) a totes les capitals de comarca i iniciar el desplegament a municipis amb nuclis de més de 50 habitants (inversió de 28,5 M€).

 

 1. Donar compliment al calendari de recuperació dels drets laborals dels treballadors públics. Els pressupostos incorporen una dotació de 323 M€ per al retorn del 60% de la quantitat minorada el 2013, equivalent a una paga extra.

 

 

Àmbit d’equilibri territorial i món rural

 1. Recuperar el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2020-2024 dotat amb 250 M€, 30 M€ dels quals per a l’anualitat 2020.

 

 1. Contribuir a impulsar una Proposició de llei d’Equitat Territorial al Parlament de Catalunya amb l’objectiu d’abordar la problemàtica de les desigualtats territorials a les àrees rurals. Aquesta Proposició de llei contemplarà, entre d’altres, la creació d’un Fons per al desenvolupament de les àrees rurals més vulnerables.

 

 1. Complir el Pla estratègic del Cos d’Agents Rurals (PECAR), amb una dotació total de 4 M€.

 

 1. Incrementar els recursos per a l’àmbit agrari. El Departament d’Agricultura comptarà amb un increment de fons finalistes de 62,7 M€ respecte al pressupost del 2017, fet que situarà l’increment de recursos no financers en 98,3 M€. Aquests imports permetran iniciar actuacions per al foment de la producció, transformació, distribució i consum de productes locals i de proximitat, modernització de regadius, suport a la incorporació de joves i dones a l’agricultura i a la ramaderia, millora de l’oferta formativa al món rural i l’impuls d’una política de gestió forestal amb criteris de sostenibilitat.

 

 

Àmbit de lluita contra l’emergència climàtica i transport públic

 1. Fiscalitat verda. Destinar 38,6 M€ de recursos finalistes de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica al transport públic i a programes de protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat i prevenció i control ambiental.

 

 1. Contractació verda. Compromís per arribar al 50% dels contractes amb clàusules ambientals com a instrument per fer front al canvi climàtic i avançar en l’Agenda 2030.

 

 

 

 1. Impuls del transport públic

 

 1. Inici de la construcció del tram central de la L9. Durant el 2020 el Govern formalitzarà un crèdit amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI) per iniciar la construcció del tram central de la L9;

 

 1. Modificar les tarifes de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) augmentant el preu dels abonaments de baixa recurrència i disminuint els d’alta recurrència;

 

 • Incrementar el finançament del transport públic. L’increment del finançament corrent de la Generalitat a l’ATM és de 106,3 M€ (32,1% d’increment), el que, juntament amb les transferències de capital suposa una dotació total de 457,9 M€;

 

 1. Destinar una partida de 12,8 M€ a la millora de l’oferta d’autobús lligada a la Zona de Baixes Emissions (ZBE);

 

 1. Millora de l’oferta de transport públic per tal d’incrementar les freqüències de pas i el servei al ciutadà amb la compra de nous combois.

 

 1. Implementació de renovables i promoció de l’eficiència energètica. Accelerar el desplegament de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica als edificis de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu que els immobles de la Generalitat es proveeixin d’energia neta i de proximitat el 2030.

 

 1. Cicle de l’aigua. Incrementar les inversions en el cicle de l’aigua en 83,7 M€ (un 230,3% més), focalitzades en la construcció de noves depuradores (15 M€ per noves depuradores al Segrià) i 20 M€ d’aportació al Consorci d’Aigües de Tarragona.

 

 1. Impuls de l’ús del vehicle elèctric. Promoure l’ús del vehicle elèctric maximitzant la complementarietat dels recursos provinents del Fondo Nacional de Eficiencia

 

Àmbit de polítiques feministes

 1. Pressupostos amb perspectiva de gènere. Incorporar la perspectiva de gènere en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 amb una anàlisi dels programes pressupostaris i les polítiques d’igualtat de gènere, on es mostra el lligam entre els programes pressupostaris i el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del Govern de la Generalitat de Catalunya 2019-2022. També es realitzarà un estudi per fer una proposta metodològica que faciliti la incorporació de l’impacte de gènere als pressupostos de la Generalitat del 2021.

 

 1. Millora de les polítiques de lluita contra la violència masclista. Garantir la màxima eficàcia, transversalitat i coordinació en la gestió de les polítiques de lluita contra la violència masclista i dels 12,7 M€ d’ingressos finalistes del Pla estatal de violència de gènere (PEVG).

 

 

 

 1. Reforç de la xarxa d’atenció integral a les víctimes de violència masclista amb:
 2. Obertura de 8 nous Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIEs) per a la recuperació de dones que han patit violència masclista, per tal d’acabar el 2020 amb 16 SIEs en funcionament més un servei ambulatori amb les mateixes funcions per a dones que estan en situació de consum de drogues;
 3. Obertura de 15 pisos pont nous per a dones que han patit violència masclista i els seus fills i filles, dins els quals n’hi haurà un especialitzat en dones trans i un altre per a dones que estan en situació de consum de drogues;
 • Augmentar en 2 M€ la dotació del Contracte Programa de l’Institut Català de les Dones (ICD) per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones i la realització de polítiques de gènere, fins a arribar als 5,1 M€;
 1. Desplegar un servei de suport i acompanyament psicològic al personal professional de la Xarxa d’atenció i recuperació integral a les dones que pateixen violència masclista;
 2. Desplegar un servei d’assessorament i formació a professionals en matèria de violències sexuals, principalment dels serveis d’informació i atenció a les dones i de les oficines d’informació i atenció de l’ICD;

 

 1. Reforma de la Llei de violència masclista. Ampliació de l’abast de la Llei de violència masclista incorporant la violència institucional, la violència digital i el consentiment explícit, a partir de la proposició de Llei presentada pel grup parlamentari Catalunya en Comú Podem.

 

 1. Continuar desplegant el pla STEMcat i Dones TIC, amb l’objectiu de reduir la bretxa entre dones i homes en el sector de les noves tecnologies i per tal que les dones puguin assumir posicions de lideratge en aquest àmbit.

 

 1. Incorporació de la perspectiva de gènere en la valoració dels projectes que reben fons públics, incorporant expertesa professional en aquest àmbit a les comissions de valoració dels organismes que gestionen les subvencions culturals, tant a l’ICEC com a l’OSIC, amb la finalitat de promoure la creació artística feminista i creada per dones.

 

 

Àmbit d’habitatge

 1. Increment dels recursos en polítiques d’habitatge. Augment dels recursos destinats a polítiques d’habitatge (programa habitatge i d’actuacions urbanes) fins a 380,6 M€, el que suposa un increment del 15,6% des del 2017.

 

 1. Impulsar noves promocions d’habitatge de lloguer i adquisició d’habitatges en l’exercici del dret de tanteig i retracte.
 2. Adquisició d’habitatges en l’exercici del dret de tanteig i retracte, amb una dotació 35,7 M€ i un increment de 25,3 M€ respecte el 2017;
 3. Iniciar la construcció de 91 habitatges de protecció oficial (HPO) de lloguer el 2020 i impulsar 500 noves promocions;
 • Incrementar els ajuts a promotors de noves promocions d’HPO de lloguer en 13 M€ respecte el 2017, el que permetrà l’inici de la construcció de 600 habitatges;
 1. Ajuts a la rehabilitació d’habitatge amb una dotació de 16,6 M€ (3,4 M€ dels quals són per rehabilitació de barris amb habitatge HPO de lloguer).

 

 1. Reforç del Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Transferir els ajuts de lloguer que concedeix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a la ciutat de Barcelona cap al Consorci de l’Habitatge de Barcelona (11,2 M€).

 

 1. Realitzar un estudi d’impacte sobre l’increment del llindar màxim per a optar a ajuts de lloguer en zones d’alta demanda acreditada.

 

 1. Eliminar la llista d’espera de la mesa d’emergència habitacional. Dotació de 6,5 M€ addicionals amb l’objectiu d’eliminar la llista d’espera de la mesa d’emergència d’habitatges.

 

 1. Compromís de convalidació i desplegament del decret de mesures urgents pel dret a l’habitatge.

 

Àmbit de la cultura

 1. Incrementar el pressupost de cultura amb 37,1 M€ addicionals (un 14,2% sobre el pressupost del 2017), amb especial èmfasi en la recuperació del pla d’inversions pels equipaments culturals i en el reforç del sector audiovisual.

 

 1. Increment de la partida mínima (de l’1% al 1,5%) reservada en els pressupostos de les obres públiques amb la finalitat d’invertir-la en la conservació, restauració, excavació i adquisició dels béns de patrimoni cultural català i en la creació artística contemporània, d’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. Amb aquesta modificació els recursos totals disponibles en l’àmbit de la cultura se situaran en 301,8 M€.

 

Àmbit d’acció exterior

 1. Augmentar la dotació de cooperació al desenvolupament en 20,83 M€ d’ajuda oficial al desenvolupament (AOD), dels quals 13,4 M€ s’incorporarien al pressupost de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). Donant compliment als compromisos adquirits per part del Govern el 50% d’AOD es destinarà a iniciativa bilateral amb altres actors.

 

 1. S’activa una partida pressupostària per a un corredor d’emergència humanitària (0,5 M€).

 

 

Àmbit de seguretat

 1. Desenvolupar el Projecte Bombers 2025: l’assignació pel 2020 inclou un increment de 22,1 M€ per al desplegament del Pla estratègic.

 

 1. Destinar 26,4 M€ d’ingressos procedents d’UNESPA a inversions del Departament d’Interior en l’àmbit de bombers.

 

 1. Reforç dels cossos de seguretat i emergències. Incorporació de les noves promocions de 750 mossos i 250 bombers pel 2020, les quals tenen un impacte en termes anualitzats de 47,4 M€ addicionals.

 

Deja una respuesta