En este momento estás viendo Moció sobre les denegacions d’ajudes al pagament dels lloguers d’habitatge

Moció sobre les denegacions d’ajudes al pagament dels lloguers d’habitatge

MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPAL D’EN COMÚ PODEM I PSC DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ EN RELACIÓ A LES DENEGACIONS D’AJUTS AL PAGAMENT DE LLOGUER, MIFO 2019

 

 

Mitjançant comunicació escrita del passat 29 de novembre, els ajuntaments i el Consell Comarcal van ser assabentats per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), que la resolució de les sol·licituds d’ajut al pagament de lloguer MIFO (Ministerio de Fomento) havia estat favorable de forma general a Catalunya únicament per al 72% de les sol·licituds valorades favorablement, per tant, amb un 28% de denegació d’ajuts tot i que complissin els requisits. Segons comunica l’Agència a l’Oficina d’Habitatge Comarcal, la motivació és la manca de dotació pressupostària suficient per atendre la totalitat de sol·licituds favorables.

 

Menor dotació pressupostària

 

Per Resolució TES/3516/2019, d’11 de desembre, l’AHC aprova procedir a una tercera ampliació de l’import màxim inicial de la dotació pressupostària. Amb això:

 

La partida de l’any 2019 es situa en 76.331.900€, encara menor a la dotació de l’any anterior, 2018, de 95.500.000€.

 

A Rubí, l’any 2019 s’han presentat un total de 627 sol·licituds d’ajuts que compleixen els requisits de la convocatòria. D’aquestes, però, 130 no rebran l’ajut per manca de partida pressupostària, un 20,7%

 

 

En el conjunt de la comarca, el nombre de sol·licituds informades favorablement, ha estat de 4.720. D’aquestes, el total de la comarca, de sol·licituds denegades per manca pressupost, ha estat de 1.271 (el 26,93%).

Aquest any 2019, respecte els 12 municipis que gestiona l’Oficina Comarcal d’Habitatge, el total de sol·licituds informades favorablement, a l’Oficina Comarcal, ha estat de 205. D’aquestes, el total de sol·licituds denegades per manca pressupost, ha estat de 60.

A l’Oficina Comarcal, l’any 2018 les sol·licituds denegades per manca de dotació pressupostària van ser 0.

 

Canvi de criteris a les bases reguladores

 

Per altra banda, a l’aprovació de les bases de la convocatòria 2019, l’AHC ha introduït canvis en els criteris de valoració, respecte els aplicats el 2018. Així mateix, durant el període de convocatòria, l’AHC ha anat trametent a les oficines instruccions sobre la manera de valorar els ingressos i la seva introducció a l’aplicació de gestió.

Aquests canvis en els criteris afecten principalment el càlcul dels ingressos dels sol·licitants dels ajuts, de manera que les persones sol·licitants que no han pogut demostrar ingressos suficients amb el nou procediment, han quedat excloses de la convocatòria per no complir els requisits.

Fins el 2018 en cas de no disposar d’ingressos suficients amb la base imposable general, l’Agència acceptava els ingressos bruts. Tanmateix, es podien justificar ingressos amb una declaració responsable, cosa que permetia que els sol·licitants que rebien ajudes de familiars o treballs esporàdics, poguessin declarar-los i arribar així als mínims establerts a la convocatòria.

Des de l’Oficina Comarcal, seguint les indicacions dels nous criteris recollits a les bases reguladores de la convocatòria, així com els canvis a l’aplicació informàtica de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, les dades han estat:

L’any 2019, el total de sol·licituds informades desfavorablement per ingressos insuficients: 42 (el 12,80% del total).

L’any 2018, les sol·licituds denegades per ingressos insuficients va ser: 1.

Un factor més que ha afectat la convocatòria ha estat que s’ha modificat el criteri relatiu al preu màxim de lloguer susceptible de rebre ajut, que ha augmentat de 600€ a 750€ a la demarcació de Barcelona. També s’ha augmentat lleugerament el topall màxim d’ingressos dels beneficiaris. Aquests 2 fets, han ampliat la concurrència i per tant el nombre de sol·licituds que s’han valorat favorablement inicialment. Amb aquestes modificacions, s’ha generat un increment a l’Oficina Comarcal, de 36 sol·licituds més, corresponent a un 12,33% d’augment.

Resum de dades de 2019 i 2018, pel que fa a l’Oficina Comarcal

L’any 2019, van ser tramitats 328 expedients, dels quals amb els anteriors criteris i sense la manca de pressupost, podrien haver estat favorables uns 229 (127 que efectivament cobraran, 42 informats desfavorablement segons nous criteris, i 60 denegats per manca pressupost). Els que podrien haver cobrat l’ajut correspondrien al 69,8%.

L’any 2019, amb els nous criteris i el pressupost disponible, l’ajut el cobraran 127 expedients, corresponent al 38,72% dels sol·licitats.

L’any 2018, l’ajut el van cobrar 226 expedients, corresponent al 77,39 % dels sol·licitats (el total d’expedients tramitats va ser de 292).

Moviment de les persones afectades

En data 14 de gener de 2020, en relació amb la situació exposada, s’ha rebut al Consell Comarcal una comunicació d’un moviment ciutadà de persones “afectades per l’extinció dels ajuts a lloguer 2019”, que demana de fer difusió ciutadana de la seva existència i via de contacte.

 

ACORDS

  1. Instar el govern espanyol a incrementar la dotació pressupostària del Plan de Vivienda i a procedir de manera que els diners no disposats es mantinguin dins d’aquest pla. El Plan de Vivienda està territorialitzat i cal que els recursos no exhaurits per comunitats autònomes amb poca demanda es puguin redistribuir entre aquelles, com Catalunya, que tenen alta demanda d’ajuts al pagament del lloguer de l’habitatge.

 

.

  1. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya, que tingui en compte aquesta problemàtica i que ho reflexi als pressupostos del 2.020 per tal de poder rectificar els canvis introduïts a les bases reguladores dels ajuts al pagament de lloguer per a la convocatòria anomenada MIFO, també amb caràcter retroactiu per a l’exercici 2019, pel que fa als requisits dels beneficiaris en relació amb el càlcul dels seus ingressos anuals, de manera que s’apliquin els criteris anteriors a la convocatòria 2019.

 

  1. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya, a incrementar la dotació pressupostària a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per fer front a la convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer, anomenada MIFO 2019, per tal de concedir les sol·licituds presentades sense excloure’n cap per ni per motius pressupostaris ni per ingressos insuficients de les unitats de convivència sol·licitants.

 

  1. Instar l’Agència d’Habitatge de Catalunya que en totes les convocatòries d’ajuts al pagament al lloguer d’enguany apliqui criteris d’àmplia cobertura atenent la vulnerabilitat de les persones i les famílies, en el seu dret fonamental d’accés a un habitatge digne, i que assigni la dotació pressupostària suficient per a fer-hi front.

 

 

 

Deja una respuesta