En este momento estás viendo L’AJUNTAMENT DE RUBÍ DESTINARÀ INICIALMENT PROP DE 600.000 EUROS A IMPULSAR MESURES DE SUPORT A L’ACTIVITAT ECONÒMICA

L’AJUNTAMENT DE RUBÍ DESTINARÀ INICIALMENT PROP DE 600.000 EUROS A IMPULSAR MESURES DE SUPORT A L’ACTIVITAT ECONÒMICA

L’Ajuntament de Rubí dedicarà inicialment gairebé 600.000 euros a finançar un nou paquet de mesures destinades a pal·liar l’afectació econòmica que tindrà l’emergència sanitària amb motiu de la Covid-19. El volum econòmic del pla serà ampliable en funció de la disponibilitat pressupostària. Les accions dirigides a autònoms, comerciants i teixit empresarial s’estructuren en tres àmbits: fiscalitat, dinamització econòmica i ocupació als contractes municipals.

Les mesures fiscals preveuen un volum econòmic de 47.000 euros. Aquestes mesures se sumen a les que es van anunciar la setmana passada per minimitzar el perjudici econòmic que aquesta situació pot suposar als contribuents i facilitar-los el compliment de les seves obligacions tributàries. Les noves accions inclouen:

  • Taxa de residus comercials: Compensació de la taxa anual per la recollida, tractament i eliminació de residus d’activitats comercials i industrials, per a aquells que han hagut d’aturar l’activitat durant l’estat d’alarma
  • Impost de vehicles de tracció mecànica: compensarem proporcionalment l’import de l’impost pel període de l’estat d’alarma a aquells autònoms o comerços, per qui el vehicle comercial sigui una eina bàsica per desenvolupar la seva activitat.
  • Taxes de mercadal, Mercat municipal i terrasses: es prorratejarà per ocupació o serveis efectivament realitzats. En el cas dels rebuts ja liquidats, es procedirà a la devolució d’ingressos proporcional al període de l’estat d’alarma.

A més de la flexibilitació fiscal, el Consistori suspèn tots els embargaments per deutes amb l’Ajuntament, no es generarà cap recàrrec per impagament i s’han interromput els interessos de demora per deute.

En l’àmbit de la dinamització econòmica, el consistori treballa en:

  • La creació d’un Fons d’ajuda per autònoms, comerços i pimes (250.000 €) que vehiculi ajuts per poder fer front a aquelles despeses d’aquelles activitats que hagin vist minvada la seva activitat com a conseqüència de l’estat d’alarma
  • Un Pla de dinamització de l’activitat econòmica (300.000 €) que es podria posar en marxa un cop finalitzat l’estat d’alarma per tal d’incentivar la demanda interna de les empreses i comerços locals.
  • Adaptar l’actual línia de subvencions de millora comercial a les necessitats dels comerços derivades de l’actual situació.
  • Obrir una línea de vals de compra per incentivar les compres en els comerços i serveis.
  • Impulsar campanyes de Promoció del comerç de proximitat i de suport al comerç a domicili
  • Intensificar els esforços per efectuar el pagament de factures pendents a proveïdors per tal d’afavorir la liquiditat dels diferents sectors de la ciutat.
  • El disseny d’un pla de contractació, preferentment a través de contractes menors, que activin l’economia local adreçat a autònoms i pimes un cop s’aixequi l’estat d’alarma

En l’àmbit de l’ocupació als contractes municipals, el consistori treballa per garantir que cap treballador o treballadora de les empreses adjudicatàries de serveis municipals perdi la feina.

Notícia

Deja una respuesta