En este momento estás viendo CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA

CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA

El servei del Cicle Integral de l’Aigua de l’Ajuntament de Rubí té com a objectiu fer un ús eficient de l’aigua. Aquest servei comprèn les fases de la gestió de l’abastament  des de la captació i les fases de la gestió del sanejament fins a la seva restitució al medi natural.

Correspon als ens locals, d’acord amb la legislació de règim local, les competències relatives als àmbits de l’abastament d’aigua potable i el sistema de clavegueram  d’aigües residuals.

Sorea gestiona el servei domiciliari d’abastament d’aigua potable i la gestió de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Rubí en règim de concessió administrativa.

Contacte Sorea

Cicle de l’aigua

Circuit_cicle_aigua.jpg

Captació La captació consisteix en la recollida d’aigua del medi natural, ja siguin aigües superficials (embassaments i rius) o subterrànies (aqüífers), que es condueix a les plantes de tractament.
Tractament L’aigua se sotmet a una sèrie de tractaments físics i químics per tal que sigui potable i garantir que compleix  totes les garanties sanitàries exigides per les autoritats competents que la fan apta per al consum.
Distribució L’aigua ja potable arriba als habitatges dels usuaris/es a través de les xarxes de distribució. El control de la qualitat de l’aigua es manté fins al moment de ser lliurada als abonats.
Clavegueram Una vegada utilitzada, l’aigua bruta procedent dels habitatges, les escoles, els centres esportius… i de les indústries és recollida per la xarxa de clavegueram. Aquesta xarxa recull les aigües residuals i pluvials en el cas de xarxes unitàries i les condueix cap a les depuradores.
Depuració i retorn al medi natural Les estacions depuradores eliminen de l’aigua totes les impureses que ha anat acumulant en el seu cicle d’ús per poder retornar-la al medi natural amb el mínim risc mediambiental.

Servei d’abastament

La xarxa d’abastament d’aigua potable serveix per transportar l’aigua des dels dipòsits de regulació fins als habitatges i indústries per al seu ús domèstic i industrial. El control de qualitat de l’aigua es manté fins al moment de ser lliurada a les persones abonades.

Servei de sanejament

La xarxa de sanejament serveix per conduir les aigües utilitzades pels habitatges i les indústries cap a les depuradores per ser tractades. La xarxa de Rubí és unitària i recull de forma conjunta les aigües pluvials.

 


Hidrants o boques d’incendis

Hidrant

L’hidrant és un aparell hidràulic connectat a una xarxa d’abastament, que s’utilitza per a subministrar aigua a pressió per a l’extinció d’un incendi. Consulta els plànols dels hidrants de Rubí.

Font

Deja una respuesta