En este momento estás viendo L’AJUNTAMENT DENEGA EL PROJECTE D’ACTUACIONS ESPECÍFIQUES EN SÒL NO URBANITZABLE DE CAN BALASC

L’AJUNTAMENT DENEGA EL PROJECTE D’ACTUACIONS ESPECÍFIQUES EN SÒL NO URBANITZABLE DE CAN BALASC

L’Ajuntament de Rubí ha denegat l’aprovació prèvia del projecte d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable presentat per AJK Inversiones Cantábricas y Portuarias, SL, ja que la mercantil no ha lliurat l’estudi d’impacte ambiental requerit per  Junta de Govern Local en un acord anterior.

En la línia de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 21 de novembre de 2019, aquest òrgan de govern municipal va acordar el passat 6 de març requerir a l’entitat mercantil AJK Inversiones Cantábricas y Portuarias, SL que, en el termini de deu dies, donés compliment al requeriment contingut en l’acord de 21 de novembre de 2019 relatiu a l’aportació de l’estudi d’impacte ambiental. També se li va requerir l’esmena d’una sèrie de deficiències assenyalades en els informes tècnics municipals.

El 22 de maig, AJK Inversiones Cantábricas y Portuarias, SL va presentar un escrit  al qual adjuntava documentació tècnica i formulava una sèrie de consideracions, alhora que sol·licitava, en síntesi, que es procedís a l’aprovació prèvia del projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable de Can Balasc.

Examinada la documentació aportada i les consideracions formulades, es conclou que no es dona compliment als requeriments efectuats anteriorment per la Junta de Govern Local relatiu a l’aportació de l’estudi d’impacte ambiental.

En conseqüència, s’ha declarat la mercantil AJK Inversiones Cantábricas y Portuarias, SL decaiguda en el seu dret a aportar l’esmentat estudi. I s’ha denegat l’aprovació prèvia del projecte d’actuació específica presentat, en tant que l’absència de l’estudi d’impacte ambiental al PAE impedeix l’avaluació ambiental preceptiva i la corresponent declaració d’impacte ambiental.

Al·legacions
Durant el termini d’informació pública de l’expedient s’han presentat 340 escrits d’al·legacions. Les persones que van presentar al·legacions podran accedir a la resposta raonada a les seves al·legacions a través de la seu electrònica, a l’apartat de projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable  per sol·licitar autorització urbanística del dipòsit de residus no perillosos Can Balasc.

Font

Deja una respuesta