En este momento estás viendo Exposició Pública de vint Cartes de Serveis

Exposició Pública de vint Cartes de Serveis

Un procés participatiu és una seqüència d’activitats participatives (p.e. primer omplir una enquesta, després fer propostes, debatre-les en trobades presencials o virtuals, i finalment prioritzar-les) amb l’objectiu de definir i prendre una decisió sobre un tema específic.

Exemples de processos participatius són: un procés d’elecció dels membres d’un comitè (on primer es presenten unes candidatures, després es debat i finalment es tria una candidatura), pressupostos participatius (on es fan propostes, es valoren econòmicament i es vota amb els diners disponibles), un procés de planificació estratègica, la redacció col·laborativa d’un reglament o norma, el disseny d’un espai urbà o la producció d’un pla de polítiques públiques.

L’Ajuntament de Rubí va aprovar inicialment vint Cartes de Serveis al Ple celebrat el 3 de setembre de 2020. Se sotmet a exposició pública l’acord i els documents de les Cartes per tal que la ciutadania pugui fer al·legacions, aportacions i suggeriments.

Les cartes de serveis es configuren com a documents que recullen informació de les prestacions que ofereix l’Ajuntament als ciutadans i ciutadanes, dels compromisos que pren per afavorir que en el nivell del servei sigui de qualitat i de les vies per obtenir informació i/o fer aportacions i suggeriments. Són, per tant, instruments útils perquè la ciutadania conegui els serveis que pot rebre i pugui participar en la seva millora.

En el marc d’aquesta línia de compromís de transparència i de gestió de la qualitat, i per tal de donar compliment al mandat contingut a la Llei 19/2014, es va acordar iniciar l’expedient d’aprovació de les Cartes de Serveis per Decret d’Alcaldia, de data 24 d’abril de 2020,

El mes de juny de 2020 es va sotmetre a consulta pública l’expedient, per tal que les persones interessades i les organitzacions més representatives poguessin fer les aportacions que consideressin convenients i designar una Comissió d’Estudi encarregada de redactar l’avantprojecte del text de les Cartes de Servei enumerades.

En data 20 de juliol de 2020 es reuneix la Comissió d’Estudi de les Cartes de Serveis i acorda, per unanimitat, aprovar els textos dels avantprojectes de Cartes de Serveis dels 20 serveis municipals proposades i continuar amb la seva tramitació administrativa per a la seva aprovació inicial pel Ple del mes de setembre.

El Ple celebrat el 3 de setembre de 2020 va aprovar inicialment les vint cartes de serveis i sotmetre a informació pública els avantprojectes de les Cartes de Serveis de l’Ajuntament de Rubí per un termini de 30 dies, mitjançant anunci al BOPB, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita de publicació diària del municipi i en el Tauler d’anuncis de la Corporació, transcorregut el qual sense haver-se formulat reclamacions i suggeriments, quedarà provat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord de manera expressa.

Cartes de Serveis aprovades inicialment al Ple del 3 de setembre de 2020 i que es poden consultar als documents adjunts.

 1. Ateneu Municipal
 2. Biblioteca Municipal
 3. Comerç
 4. Escola Municipal de Música Pere Burés
 5. Escoles Bressol Municipals
 6. Igualtat
 7. Joventut
 8. Gestió de Residus i Neteja
 9. Llicències d’Obres i Disciplina Urbanística
 10. Llicències d’Activitats
 11. Mercat Municipal
 12. Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)
 13. Oficina d’Atenció al Consumidor (OMIC)
 14. Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE)
 15. Salut Pública
 16. Rubí Brilla
 17. Rubí Forma
 18. Serveis Socials Bàsics
 19. Transparència
 20. Transport Urbà

Com es pot realitzar al·legacions a les Cartes de Serveis?

Les persones interessades poden realitzar al·legacions en línia mitjançant el botó «Al·legacions» d’aquesta plataforma, si està registrat al Registre de participació Ciutadana.

També es pot presentar instància a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de forma telemàtica amb la instància genèrica i via presencial (amb cita prèvia) només a l’OAC centre.

DOCUMENTS RELACIONATS

CERTIFICAT ACORD DE PLE 03/09/2020 APROBACIÓ CARTES DE SERVEIS MUNICIPALS PDF 200 KB

Certificat Acord de Ple 03/09/2020 Aprovació cartes de serveis municipals

  CARTES DE SERVEIS (20 DOCUMENTS)

Font

Deja una respuesta