En este momento estás viendo Altra acció programàtica complerta!!!   Rubí aprova el codi de conducta per als alts càrrecs municipals

Altra acció programàtica complerta!!! Rubí aprova el codi de conducta per als alts càrrecs municipals

L’Ajuntament ha aprovat el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs que marca els principis ètics i les normes de conducta entre les persones amb càrrecs de relleu. La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-lo.

El regidor de Transparència, Pau  Navarro Cano, considera que aquesta aprovació és un pas important. Així ho ha dit: “el codi de conducta, a més d’una eina de transparència i retiment de comptes, és un compromís polític i una gran oportunitat d’ apropar institució i ciutadana”.

El codi s’aplica als representants electes, als titulars d’òrgans superiors i directius, els membres dels òrgans de govern, càrrecs directius d’organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats mercantils amb capital socials íntegrament públic. Els càrrecs de confiança o d’assessorament especial també s’han de regir per aquesta norma.

 

La normativa, que es basa en un document de la Xarxa de Governs Transparents, promou aspectes com el respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques, la integritat i l’exemplaritat, la igualtat de tracte, la imparcialitat, la independència i la neutralitat, així com la responsabilitat i la professionalitat com a principis ètics que han de guiar les actuacions dels alts càrrecs. El codi també exigeix el compliment de les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat.

 

A més, la norma marca com cal actuar davant els conflictes d’interessos. En aquest sentit, obliga a actuar amb independència, abstenir-se a participar en alguns supòsits, no acceptar regals, donacions o invitacions de particulars, seguir criteris objectius en la presa de decisions. En aquest sentit, l’ajuntament ha estat treballant internament per crear sistemes de gestió interna que permeti la publicació de les agendes i altres activitats institucionals, en especial les relacionades amb els grups d’interès.

 

El compliment d’aquesta reglamentació anirà a càrrec de la Comissió de Seguiment i que estarà formada per un representant de cada grup municipal.

Font

Deja una respuesta