En este momento estás viendo El Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem fa una proposta a la Comissió de Salut sobre el CUAP a Rubí

El Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem fa una proposta a la Comissió de Salut sobre el CUAP a Rubí

Document original

Ref.: 250MRF02122000067

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre el CUAP a Rubí al Cap Mútua Terrassa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:

Exposició de motius

El 8 d’octubre de 2020, CatSalut va comunicar en el Consell d’Alcaldes del Vallès Occidental que el mes de novembre començaria a funcionar a Rubí un CUAP al Cap Mútua Terrassa tot i no haver-se parlat la concreció dels serveis ni amb la pròpia Mútua.

Ara, es comunica a través de la premsa que no es farà realitat fins al primer semestre del 2021.

Lliurar la gestió d’aquest CUAP a la Mútua de Terrassa, una entitat amb ànim de lucre amb les llistes d’espera més llargues de Catalunya i amb una total falta de transparència, és contrari a un model de sanitat pública de qualitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

 

  1. Fer públic el projecte del CUAP de Rubí al Cap Mútua Terrassa, la seva temporalització, i el tipus d’instal·lacions, tecnologia, personal i prestacions.

 

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2020

Marta Ribas Frías

Portaveu adjunta del GP CatECP

Deja una respuesta