MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’EN COMÚ PODEM I DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PER A LA ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT PER UNA RECUPERACIÓ VERDA I SOCIALMENT JUSTA (*)

Els Grups d’En Comú Podem i el del Partit dels Socialistes de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament Orgànic Municipal, presenten la següent moció per escrit, per a la seva votació i adopció al Ple de l’Ajuntament de Rubí.

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat va aprovar la declaració per a una Recuperació Verda i Socialment Justa. A aquesta declaració que es reprodueix més endavant en aquesta mateixa moció, s’estableixen uns principis generals que es proposa siguin rectors de les actuacions encaminades a la reactivació social i econòmica postpandèmia de COVID-19.

 

El mateix setembre de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Rubí va aprovar el Pacte per a la recuperació social i econòmica de la ciutat de Rubí post Covid-19, un document que reunia més d’un centenar d’accions valorades en prop de 9 milions d’euros i que s’estructuren al voltant de cinc eixos: Persones, Competitivitat, Desenvolupament ODS, Valors i Ajuntament. Aquest Pla ja recollia en bona mesura els principis de la declaració de la Xarxa de Municipis i és, en coherència amb la nostra participació a la Xarxa i con a reafirmació del nostre compromís amb la sostenibilitat que proposem que l’adhesió del nostre Ajuntament a l’esmentada declaració que reproduïm a continuació:

 

 

DECLARACIÓ DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT PER UNA RECUPERACIÓ VERDA I SOCIALMENT JUSTA

 

La pandèmia de la COVID-19 ha provocat un seguit de transformacions socials impensables ara fa uns mesos i una nova crisi econòmica mundial de conseqüències encara difícils de valorar.

Prèviament, moltes ciutats i pobles havíem declarat l’emergència climàtica per limitar l’escalfament global i garantir una reducció significativa i permanent de les emissions de gasos amb efecte d’ hivernacle. La Comissió Europea va presentar llavors el Pacte Verd Europeu, un full de ruta per assolir, el 2050, una Europa neutra en emissions. La COVID-19 ha fet replantejar moltes polítiques públiques i la Comissió hi ha respost amb un pla de recuperació de 750.000 milions d’euros que vol construir una Europa més verda, inclusiva, digital i sostenible, i que vol enfortir la resiliència enfront de crisis futures.

Des del món local seguim treballant per fer front a la pandèmia i mentrestant plantem la llavor de la recuperació que ha de germinar un cop superat el coronavirus. Una recuperació verda, justa i perdurable, que ha d’incloure l’ambició de la neutralitat climàtica, la transició energètica, l’economia circular, la mobilitat sostenible, un espai públic obert a les persones, la biodiversitat urbana, un sistema alimentari just i l’educació ambiental com a eina essencial de resposta a la crisi.

Tots aquests àmbits d’actuació ofereixen solucions als reptes ambientals i socials i oportunitats d’estímul econòmic.

La recuperació verda i socialment justa no és un luxe, és un salvavides.

 

És per tot això que les ciutats i els pobles ACORDEM:

  • INCORPORAR la recuperació verda i socialment justa a les nostres polítiques de reactivació econòmica, amb l’Agenda 2030 i els ODS com a base, amb fites a curt i llarg termini.
  • REFORÇAR la nostra ambició climàtica mitjançant el Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l’Energia. Accelerar la transició energètica i fer-la més justa a través de l’autoconsum i les energies renovables, la fiscalitat municipal i el suport a totes les iniciatives, especialment als col·lectius vulnerables i a les comunitats energètiques locals.
  • POTENCIAR el model d’economia circular, amb polítiques locals i accions específiques per als polígons d’activitat econòmica, i en els àmbits del comerç, la compra pública sostenible i les polítiques de prevenció i recollida selectiva de residus, amb garanties de seguretat i higiene. AFAVORIR la mobilitat sostenible i la qualitat de l’aire, per garantir la salut. Apostar per un transport públic de qualitat i a l’abast de tothom, un espai urbà obert a la gent, voreres més amples, espai i reconeixement per a la bicicleta i una major connexió amb l’entorn natural.
  • PRESERVAR la biodiversitat dels espais naturals urbans i periurbans com a eina de resiliència i d’adaptació a la nova realitat. Reconèixer el dret social a un medi ambient saludable i promoure les infraestructures verdes i els serveis ecosistèmics.
  • DONAR suport a un sistema alimentari sostenible i just en els àmbits dels horts socials i ecològics, els menjadors escolars, la restauració, el consum domèstic i el producte local.
  • REPENSAR l’educació ambiental com una eina essencial de resposta i solucions a la crisi, d’empoderament i de participació en el marc de l’Agenda 2030 i els ODS, mitjançant les metodologies innovadores i virtuals.

Per tot això,

ENS INSTEM a presentar la DECLARACIÓ de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per una RECUPERACIÓ VERDA I SOCIALMENT JUSTA als plens municipals, a adaptar els compromisos a la realitat municipal i a NOTIFICAR l’acord a la presidència de la Xarxa.

La pandèmia ens ha donat lliçons que cal no oblidar: les corbes s’han d’aplanar abans que s’accelerin, la del coronavirus i la de l’escalfament global. És el moment idoni per reforçar i orientar adequadament les polítiques públiques. ARA MÉS QUE MAI.

20a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat Barcelona, 15 de setembre del 2020

ACORDS

 

És per tot això proposem al Ple de l’Ajuntament de Rubí l’adopció dels següents ACORDS:

 

  1. L’adhesió del nostre Ajuntament a la declaració de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat per una recuperació verda i socialment
  2. Comunicar aquest acord a la xarxa de Ciutats i Pobles cap a Sostenibilitat.

 

 

 

 

(*) La present moció pot ser abjecte de canvis o modificacions en funció dels acords arribats entre les diferents grups municipals del consistori.

 

Deja una respuesta