DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL PLE MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ PER A LA PROTECCIÓ DEL TERRITORI CONTRA LA CONSTRUCCIÓ DE NOVES LÍNIES D’ALTA TENSIÓ AL SEU TERME MUNICIPAL

Al terme municipal Rubí existeixen dues estacions transformadores d’electricitat, aquest fet provoca la convergència al nostre terme de fins a 11 línies d’alta i mitja tensió. Tot plegat conforma un greu problema d’ocupació del territori tenint en compte que no només parlem de centenars de torres a medi natural, sol industrial i urbà sinó de les seves franges d’influència a banda i banda fet que condiciona i limita l’ús i aprofitament de l’espai, a més de condicionar la desnaturalització d’extenses superfícies de medi natural.

A aquesta greu situació de partida s’afegeixen ara noves amenaces en forma de projectes de línies d’alta tensió addicionals lligats a noves macroplantes privades de producció d’energia renovable.

En concret, som coneixedors pels mitjans de comunicació i per una consulta feta de manera directa al promotor de l’avantprojecte, OTTA LL20210026 del parc eòlic Pla del Cirerer, SET Cirerer i LAAT 220 kV SET Cirerer – Suport 95 en SET l’Albi (Maials, Llardecans, Torrebesses, la Granadella, els Torms, Juncosa, la Pobla de Cérvoles i el Vilosell – el Segrià i les Garrigues) avantprojecte que incorpora un LAAT de 220 kV que aniria de de Maials a Rubi, amb un recorregut aproximat de 150 km.

Tot plegat conforma un macroprojecte del qual el nostre terme municipal acabaria recollint la conducció en forma de LAAT 220kV SET Cirerer- SET Rubí 220 kV (amb entrada-sortida a la SET Granyena 220 kV), que evacuarà a través de la SET Granyena l’energia de 5 plantes fotovoltaiques, (PSFVs Mallols 1, PSFV Mallols 2, PSFV Els Rasos 3, PSFV Els Vedats4 i PSFV Aubagues 5) , així com dels ja esmentats 2 parcs eòlics (PE Mangraners 6 i PE Pla del Cirerer 7) i de les 3 plantes fotovoltaiques (PSFVs Planes de l’Ovella 8, Els Emprius 9 i Pla dels Caçadors 10) que evacuen en la SET Cirerer,

 

constituint un total de 327,5 MW instal·lats que tenen la evacuació concedida en la SET Rubí 220 kV.

Així mateix, i durant tot el seu recorregut, la LAAT 220 kV SET Cirerer- SET Rubí 220 kV (amb entrada sortida a la SET Granyena 220 kV), compartirà suports i traçat amb la LAAT 220 kV SET L’Albi – SET Pierola 220 kV, que a través d’un altre circuit de 220 kV que arribarà des de més a l’est i servirà per a l’evacuació d’altres 6 instal·lacions de generació que s’estan desenvolupant a la província de Lleida i Tarragona, i que tenen concedit el permís d’accés en la SET Pierola 220 kV. Són les instal·lacions PSFV el Jepet 11, PSFV Pla del Marquet 12, PSFV els Comellars 13, PE Els Gorgs 14, PE Coll de Targa 15 i PE les Guàrdies 16, que sumen un volum total de 226,5 MW instal·lats).

Per tant estaríem parlant d’un total de projectes que anirien connectats en la mateixa LAT de 220kV de Maials a Rubí de 17 projectes, dels quals 11 plantes solars i 6 parcs eòlics, amb una potencia instal·lada total de 554 MW que equival a la la meitat de la potencia elèctrica de la central nuclear de Vandellòs, dels 1500 MW instal·lats a Catalunya 1200 eòlics i 300 de solars, aquesta LAT de 220 kV i el territori que recorreria suposaria la producció d’un 33% de la potencia instal·lada actualment a tota Catalunya.

Considerem com improcedent el procés aplicat per la tramitació d’aquest projecte en no complir amb el que determina l’article 11.4 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, que en concret indica” 11.4 En cas que la consulta inclogui la petició de la determinació de l’amplitud i del nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, la Ponència ha de consultar també les persones i les entitats interessades”. Aquest projecte ni s’ha trames a tots els ajuntaments que figuren al projecte com afectats ni a les entitats interessades, considerant aquest extrem greu i nul del procediment.

Ens trobem, a més, davant d’un projecte de línia promogut i al servei d’una iniciativa privada. Per tant, aquesta i les noves línies que es desenvolupin en

 

relació a projectes privats comporten el risc de multiplicar les línies al no tenir aquestes la possibilitat de compartir traçat i anar-se multiplicant a mesura que apareguin noves centrals de producció lligades també a l’iniciativa privada. Aquest ús extensiu del territori al servei d’interessos privats ha de fer-se sempre amb l’acord dels municipis afectats i de la mà de compensacions suficients, no només als propietaris privats dels terrenys sinó a les esmentades administracions en relació a les afectacions de bens comuns com és el medi natural.

L’afectació concreta al terme municipal de Rubí d’aquest projecte de LAAT, segons s’indica a la separata 32 de l’esmentat projecte, és de 4981 metres de nova línia suportada per 39 torres. Amb un traçat que afecta de manera transversal al corredor biològic de connexió ambiental de Can Riquer, a més de sobrevolar diversos torrents i parcel·les que actualment tenen un ús agrícola i forestal.

Per tant, donat la greu amenaça sobre el medi ambient, l’activitat i la salut de les persones que comporta quest i possibles nous projectes d’implantació de nous traçats de línies d’alta o molt alta tensió el Ple de la ciutat de Rubí es pronuncia en el següents termes:

  • Mostrem la nostra oposició a l’establiment de noves línies d’alta tensió al nostre terme municipal, considerant que l’afectació que provoquen las ja existents és ja considerable i que el model de no concentració de la producció hauria d’afectar també a la no concentració territorial de la distribució.
  • Entenem el projecte de LAAT 220 kV SET Cirerer- SET Rubí 220 kV com clarament deleteri pel nostre terme municipal considerant l’afectació territorial i, específicament l’afectació a zones d’especial interès natural.
  • L’ajuntament es personarà quan comenci el període d’exposició pública i al·legacions, aquest posicionament es farà en coordinació amb la resta d’administracions afectades.

 

  • Traslladarem el present acord a la resta de municipis afectats pel projecte de LAAT 220 kV SET Cirerer- SET Rubí 220 kV.
  • Traslladem el present posicionament a la Generalitat de Catalunya, el Govern de l’Estat com a administracions amb competències per regular la producció i la distribució de l’energia.

Deja una respuesta