En este momento estás viendo Reglament de les Primàries per a l’Elecció dels Caps (1 i 2) de la Llista electoral d’En Comú Podem Rubí

Reglament de les Primàries per a l’Elecció dels Caps (1 i 2) de la Llista electoral d’En Comú Podem Rubí

Article 1. Objecte
1.1. Aquest document té per objecte regular el procés de primàries per a l’elecció dels caps (1 i 2) de
la llista electoral d’En Comú Podem Rubí per a concórrer a les eleccions municipals de maig de 2023.
1.2. Aquest document desenvolupa el procés participatiu per a l’elecció dels caps (1 i 2) de la llista
electoral d’En Comú Podem Rubí electoral i les funcions dels òrgans que garanteixen la transparència i
la participació.
1.3. Aquest procés no substitueix la necessària validació en primàries del conjunt de la llista electoral
que es presenti com En Comú Podem Rubí a les eleccions municipals.
Article 2. Calendari de primàries
2.1. El període de les primàries per a l’elecció dels caps (1 i 2) de la llista electoral d’ En Comú Podem
Rubí començarà el 11 de maig i finalitzarà el 23 de maig de 2022 si només hi hagués una única
candidatura, o el 20 de juny de 2022 si hi hagués més d’una candidatura avalada per l’assemblea
conjunta d’En Comú Podem Rubí.
2.2. A continuació, hi ha els terminis més detallats:
a) Creació del Comité Electoral (veure article 10.3 d’aquest reglament)
b) Del 12 al 16 de maig de 2022: Presentació de les candidatures a caps de llista.
c) Del 17 al 20 de maig a les 20h de 2022: Període de recollida dels avals per part del de les
candidatures a encapçalar la llista
d) Del 20 de maig a les 21h al 23 de Maig a les 17h: Revisió i resolució dels avals per part del
Comité Electoral
e) El 23 de maig de 2022 a les 18h, es convoca l’assemblea conjunta d’En Comú Podem Rubí,
que ha d’avalar la/les candidatura/es presentades, que prèviament han estat confirmades com
a vàlides per la Comissió Electoral. Cada candidatura que es presenti tindrà un temps per
presentar-se i explicar la seva proposta.
f) En cas que es presenti una única candidatura, i que aquesta sigui avalada per l’assemblea,
la candidatura que es presenti quedarà formalment proclamada com a candidat/a a caps de
llista per a les eleccions municipals de maig del 2023, i es donarà per finalitzat el procediment
d’elecció de candidatura, suspenent la resta del calendari.
g) Del 30 de maig de 2022 al 8 de juny de 2022 es podrà fer la campanya per part de les
candidatures a encapçalar la llista, en cas que s’hagin presentat i validat dues o més
candidatures.
h) Del 9 al 12 de juny de 2022 es realitzarà el període de votació de les candidatures per part
de les persones inscrites als cens de Podemos Rubí i Comuns Rubí, amb cens tancat en data
d’aprovació d’aquest reglament per part de les respectives assemblees.
i) El 13 de juny es donarà a conèixer el resultat de les votacions
j) Del 14 al 17 de juny de 2022 es podran fer les reclamacions al Comité Electoral (vegeu
l’article 10.5).
k) El 17 de juny de 2022 el Comitè Electoral resol les reclamacions, si s’escau; i es comunica el
resultat definitiu d’el/la cap de llista.
l) El 20 de juny de 2022 a les 18h, assemblea conjunta d’En Comú Podem Rubí, per ratificar i
nomenar la candidatura per encapçalar la llista d’En Comú Podem Rubí a les eleccions
municipals de maig de 2023
Article 3. Condició i drets d’elector
3.1. Tindran condició d’electors totes les persones inscrites al registre de Podem Rubí i Comuns Rubí,
que tinguin fixada la seva residència al municipi de Rubí
3.2. Les persones inscrites al cens de de Catalunya En Comú a Rubí o Podemos Rubí, tenen dret a:
a) Participar en l’elecció de la llista electoral, segons les normes d’aquest reglament.
b) Ser elegibles, d’acord amb el procediment fixat per aquest reglament.
c) Rebre comptes de la confecció de les candidatures.
3.3. El cens de les persones amb dret a participar de les primàries (sufragi actiu) per a les eleccions
municipals de 2023 es tancarà el dia en que es celebrin les assemblees d’ambdues organitzacions, on
es donarà per aprovat aquest reglament.
3.4. Per a la gestió d’incidències o consultes es pot fer servir l’adreça de correu electrònic
encomupodemrubi@gmail.com
Article 4. Candidatures
4.1. El procés de primàries per a la confecció de la candidatura:
a) Candidatures a cap de llista, formades per les persones que es proposa per encapçalar la
llista electoral, és a dir, cap de llista i número 2, complint amb el criteris de paritat de sexe i
organització.
Article 5. Persones candidates
5.1. Podran ser candidates aquelles persones que estipula la Llei orgànica 5/85 del Règim Electoral.
5.2. Tenen caràcter de candidates totes les persones que configuren una candidatura.
5.3. En qualsevol moment una candidatura pot retirar-se de les primàries escrivint al correu electrònic
d’incidències del Comitè Electoral (vegeu l’article 11).
Article 6. Presentació de les candidatures
6.1. Calendari. Les candidatures a cap de llista s’hauran de presentar entre el 12 i el 16 de maig de
2022 i fer-les arribar al Comité Electoral, en el format que el Comité Electoral estableixi, abans de les
23:59h del dia 16 de maig de 2022. Formulari presentació candidatures: ENLLAÇ

6.2. En tot cas, el formulari s’hauran d’especificar i aportar una sèrie de documents per a tots i
cadascun dels candidats que vulguin formar part de la llista, ja sigui com a cap de llista o número dos.
Per aquest motiu, s’alerta de no emplenar el formulari sense abans haver recopilat tota la
documentació.
6.3. Els documents que hauran d’aportar les persones candidates són els següents:
– Compromís amb el codi ètic de les organitzacions de les que formen part, ambdós membres de la
candidatura a encapçalar la llista:
– No ser membre ni donant d’altres organitzacions polítiques que hagin decidit concórrer a les
mateixes eleccions que En Comú Podem Rubí.
– Compliment dels principis programàtics de En Comú Podem Rubí
– L’acceptació d’aquest reglament.
– Nom i cognoms.
– Adreça del domicili a Rubí.
– Barri / Urbanització de residència.
– Fotografia recent.
– Breu biografia.
6.4. Si alguna candidatura no emplena correctament aquest formulari en el termini establert quedaria
exclosa de les primàries.
6.5. El Comitè Electoral proclamarà les candidatures a cap de llista el 23 de maig a les 17h.
6.6. La informació referent a les incidències vinculades al formulari d’inscripció de les candidatures es
troba a l’article 11.
Article 7. Avals
7.1. Cada candidatura haurà de tenir l’aval d’inscrits d’alguna de les dues organitzacions, Catalunya
en Comú Rubí i Podemos Rubí. Els avals han de tenir un mínim de 10 persones. Aquestes persones
seran verificades pel Comité de Electoral que podrà revisar les seves dades d’inscripció a les
organitzacions corresponents per poder emetre resolució positiva.
7.2. El cens de les organitzacions quedarà tancat amb data de celebració de les assemblees de
Podem Rubí i Comuns Rubí on s’aprovi aquest procediment d’elecció de la candidatura, així com
aquest reglament.
7.3. Serà possible avalar més d’una candidatura.
7.4. El Comitè Electoral revisarà les dades dels avals recollits i en farà dictament al respecte favorable
o desfavorable.
7.5. El Comité Electoral posarà a disposició de les persones que es proposin a encapçalar la llista, el
format per recollir els avals.
7.6. L’assemblea és l’òrgan encarregat d’avalar definitivament les persones que presentin les
candidatures a cap de llista, tenint en compte el dictamen del Comité Electoral, i per majoria
qualificada de 1/5 part de les persones assistents.
Article 8. Campanya durant les primàries a cap de llista
8.1. Aquest procediment es posarà en marxa sempre que l’assemblea de data 23 de maig de 2023,
avali més d’una candidatura.
8.2. Calendari. La campanya durant les primàries s’inicia el 30 de maig de 2022 i finalitzarà el al 8 de
juny de 2022.
8.3. El Comitè Electoral vetllarà per a què s’habiliti un espai web per tal que cada candidatura a cap de
llista pugui publicar un vídeo de màxim tres minuts on expliqui la seva proposta, i per a què puguin
enviar una carta de presentació a totes les persones inscrites a les organitzacions que composen En
Comú Podem Rubí.
8.4. Restriccions per a les candidatures i formacions:
a) Es consideraran motius d’exclusió immediata de la candidatura qualsevol tipus de
comportament orientat a malmetre infundadamente la reputació de qualsevol candidat, així
com comportaments racistes, masclistes, xenòfobs, homòfobs, insultants o violents acreditats,
que vulnerin els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans.
b) Només es podran utilitzar el logotip i imatges gràfiques que En Comú Podem Rubí
determini.
c) Durant el període de votació, els canals de comunicació personals dels candidats només
podran fer promoció de la participació, però en cap cas demanar el vot per a la seva
candidatura.
d) Durant el període de votació no es podrà realitzar cap acte vinculat a les primàries.
8.5. La informació referent a les incidències vinculades a la campanya de primàries es troba a l’article
11.
Article 9. Sistema de votacions, resultats i confecció de la llista
9.1. Calendari. Les votacions a cap de llista es faran entre les 9h del 9 de juny fins les 21h del 12 de
juny.
9.2. El punt de votació serà presencial i estarà ubicat a la seu d’En Comú Podem Rubí, Sala Neus
Català al C/Ulloa, 9 de Rubí. El lloc i horaris de votació es publicaran en temps i forma per tal que
arribin a totes les persones inscrites, així com els dies i horaris corresponents.
9.3. Es constituiran per al moment de la votació la mesa electoral, integrada per un mínim de dues
persones, president o presidenta i per un secretari o secretària, així com també poden haver-hi vocals
que garantiran i vetllaran pel funcionament de la votació, la confidencialitat i l’exercici al vot de les
persones registrades. Les persones que conformen les diferents meses electorals seran validades pel
Comitè Electoral.
9.4. En relació a la votació a cap de llista, hi haurà dos tipologies de vot: el vot referent a una
candidatura i el vot en blanc. El sistema de votació serà de majoria simple i tindrà en compte totes
dues tipologies de vot.
9.5. Els resultats de les votacions per la candidatura a cap de llista es donaran a conèixer el 13 de juny
de 2022.
9.6. Del 14 al 17 de juny de 2022 estarà obert el període per realitzar reclamacions o al·legacions.
Resolent-se com a màxim el 17 de juny de 2022.
9.7. El 20 de juny de 2022 l’assemblea conjunta d’En Comú Podem Rubí ratificarà i nomenarà la
candidatura a cap de llista.
Article 10. Òrgan de control
10.1. El Comité de Campanya d’En Comú Podem Rubí vetllarà pel bon funcionament, impuls i difusió
de les primàries.
10.2. El Comitè Electoral és l’òrgan encarregat d’organitzar, coordinar, supervisar el procés de
primàries i el compliment d’aquest reglament, així com de vetllar per la transparència del procés, el
compliment del codi ètic de Catalunya en Comú Rubí i de Podemos Rubí, i els drets i deures de les
candidatures i de les persones que vulguin participar en el procés de primàries.
10.3. El Comitè Electoral estarà format per 2 persones, i es nomenaran altres 2 suplents. No podrà
formar part del Comitè Electoral cap candidat que es presenti a cap proposta de candidatura
d’encapçalament de la llista.
10.4. El Comité de Campanya d’En Comú Podem Rubí haurà fet l’encàrrec a Catalunya en Comú Rubí
i Podemos Rubí, de proposar les persones que formaran part del Comité Electoral per aquest
procediment i que serà validat per l’assemblea de cada organització.
10.5. Les funcions del Comitè Electoral són les següents:
a) Comprovar que les persones que es presentin compleixin els requisits establerts.
b) Vetllar per la confidencialitat de les dades.
c) Fer públic el calendari del procés i garantir-ne el compliment.
d) Garantir la informació a totes les candidatures i la publicació de les que es presentin en
igualtat de condicions.
e) Organitzar i garantir els punts de votació.
f) Comunicar el resultat de l’escrutini al Comité de Campanya d’En Comú Podem Rubí i a les
assemblees conjuntes d’En Comú Podem Rubí durant el període d’elecció de les candidatures
d’encapçalament de la llista.
g) Resoldre les reclamacions que puguin presentar les candidatures en relació a l’acompliment
d’aquest reglament
Article 11. Incidències
11.1. Les incidències seran resoltes pel Comitè Electoral amb relació al calendari fixat a l’article 2.
11.2. Només les candidatures podran presentar incidències, reclamacions o incompatibilitats al
Comitè Electoral via la següent adreça de correu electrònic: encomupodemrubi@gmail.com
Disposició addicional:
En Comú Podem Rubí, i les organitzacions que formen la coalició, garantiran la confidencialitat de
les dades de tots els participants i el seu ús exclusiu per a les finalitats exposades en aquest
reglament, així com el compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.

Formulari presentació candidatures: ENLLAÇ

 

Deja una respuesta