En este momento estás viendo S’obre la convocatòria per a l’elecció del Síndic/a Municipal de Greuges de Rubí

S’obre la convocatòria per a l’elecció del Síndic/a Municipal de Greuges de Rubí

Les persones interessades i les entitats de Rubí disposen de 20 dies hàbils per a presentar candidatures a partir del 14 de juliol fins el 10 d’agost.

Aquest dimecres 13 de juliol s’han publicat al DOGC núm. 8708 la convocatòria i les bases per a l’elecció del Síndic/a Municipal de Greuges de Rubí, de manera que s’obre un període de 20 dies hàbils per a la presentació de candidatures, a partir del dijous 14 de juliol fins el dimecres 10 d’agost de 2022, com el darrer dia previst per a la presentació de candidatures. Aquestes instàncies es poden presentar de manera presencial o telemàtica a la seu electrònica municipal, per part de les persones interessades o les entitats del municipi, acompanyant de la documentació prevista a les bases on es preveu la presentació d’un projecte de Sindicatura de Greuges Municipal.

El procés d’elecció del Síndic/a per mitjà de concurs públic és una novetat que permet una major participació ciutadana per a proposar i valorar les candidatures, tendint a la  professionalització de la Sindicatura i garantint una major dotació de recursos per al desenvolupament del càrrec. En aquest sentit, les bases d’elecció del Síndic/a tenen per objecte establir la metodologia del procés de participació ciutadana que permeti que la ciutadania, les entitats i associacions de la ciutat puguin presentar candidatures per optar al càrrec de Síndic/a Municipal de Greuges de Rubí, amb un lloc de treball jornada a temps parcial i retribució corresponent a un lloc eventual, i recollir l’opinió de la ciutadania respecte d’aquestes candidatures a través de la recollida de suports. L’exercici del càrrec amb dedicació parcial és compatible amb l’exercici d’una altra activitat, sempre que no sigui cap de les relacionades a l’article 8.1 del nou Reglament de la Sindicatura Municipal de G3reuges de Rubí, que es va aprovar recentment al Ple de febrer de 2022.

El Síndic/a de Greuges de Rubí és la institució que, dins de l’àmbit local, té com a missió defensar els drets dels ciutadans en relació amb l’actuació de l’Ajuntament de Rubí i els organismes que en depenen.

El procediment d’elecció s’inicia per mitjà de publicació de les bases a diaris oficials amb una convocatòria pública, que obre el període d’inscripció al qual podran presentar candidatures:

  1. Qualsevol persona interessada a nivell particular. Les candidatures han d’anar acompanyades d’un document de motivació de la persona candidata exposant les línies bàsiques i la proposta de desenvolupament del càrrec, així com la seva vinculació a la ciutat.
  2. Les associacions o entitats de la ciutat inscrites al Registre d’Entitats Ciutadanes de Rubí (REC) poden presentar una persona candidata, excepte els grups polítics. Aquestes propostes també hauran d’incorporar un document que exposi els valors que fan a la persona mereixedora del càrrec, així com el consentiment de la persona proposada.

En cas de ser rebuda més d’una candidatura que compleixi els requisits, aquestes se sotmetran a votació ciutadana a la plataforma de participació municipal. S’obrirà a la plataforma de participació un període per a la priorització de candidatures, en el qual la ciutadania empadronada a Rubí podrà consultar els documents de motivació i votar entre les persones candidates perquè siguin finalistes per a la Sindicatura de Greuges.

Les candidatures més votades, amb un màxim de cinc finalistes, defensaran el projecte de la Sindicatura de Greuges de Rubí en una sessió de la Junta de Portaveus, que valorarà les candidatures presentades tenint en compte els criteris d’elegibilitat i incompatibilitats establerts al Reglament, i el perfil i els coneixements  adequats per al desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

L’Alcaldia sotmetrà al Ple l’elecció d’una candidatura entre les que hagin estat validades per la Junta de Portaveus. Un cop proposada la candidatura, ha de resultar escollida pel Ple de l’Ajuntament per una majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres, en primera votació. Si no s’assoleix aquesta majoria, en la segona votació, com preveu la llei, podrà ser suficient la majoria absoluta, tot i que és voluntat de tot el plenari cercar el consens.

Una vegada realitzada l’elecció, i en compliment de l’acord adoptat, correspon a l’Alcaldia nomenar el Síndic/a Municipal de Greuges de Rubí. El nomenament es publicarà al diari oficial corresponent.

Una vegada publicades les bases d’elecció del Síndic/a de Greuges, es farà seguiment del desenvolupament del procés a través dels mitjans municipals i la plataforma de participació

Deja una respuesta