En este momento estás viendo Moció: sobre la creació d’un un nou centre sanitari al municipi

Moció: sobre la creació d’un un nou centre sanitari al municipi

Proposta de moció de la Coordinadora d’Entitats per la Sanitat Pública de Rubí , en relació a l´anunci de
creació d’un un nou centre sanitari al municipi, per donar servei a la ciutadania de Rubí, Sant Cugat i
Castellbisbal.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PRIMER

El passat dia 25 de gener es va donar a conèixer un acord dels municipis de Rubí, Sant Cugat, Castellbisbal i
la Conselleria de Salut, sobre la construcció d´un nou centre sanitari a la nostra ciutat.
Per les informacions que han traslladat els mitjans de comunicació, aquest “nou centre sanitari segons va
explicar Manel Balcells haurà d’estar enllestit abans de finalitzar el mandat al 2027, serà un centre alta
resolució. Un centre d’alta resolució és un dispositiu sanitari que pretén que hi hagi millor accessibilitat als
especialistes, reduir els temps d’espera i augmentar la rapidesa en el diagnòstic i el tractament. El nou cen-
tre disposarà de quiròfans per fer cirurgia major ambulatòria i cirurgia menor, hospitalització de dia, aten-
ció urgent, proves diagnòstiques d’imatge com radiografies, TAG, endoscòpies, colonoscòpies etc. També
disposarà d’un centre d’hemodiàlisi.” (Radio Rubí. 26/01/2024)
La Coordinadora d’Entitats per la Sanitat Pública de Rubí sempre hem defensat que és imprescindible dotar
el territori d´unes infraestructures adequades per garantir una atenció sanitària pública, digna i de
proximitat a la població.
Aquesta és la tercera ocasió que es promet un nou equipament sanitari a la zona, després de posar tres
simbòliques primeres pedres sense cap continuïtat.
Des de la Coordinadora, volem expressar la nostra preocupació per la manca de definició e informació sobre
aquest centre ja que les informacions que ens traslladen els mitjans de comunicació no concreten de quins
serveis, especialitats i tipus d’assistència es concretarà en aquest nou centre d’alta resolució que es preveu
ubicar a Rubí.
També ens preocupen les noticies on el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya manifesta la
seva “voluntat de concertar la gestió del futur Centra d’Alta Resolució als dos operadors privats que
actualment donen servei a la ciutat, Mútua Terrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa (CST).” (Radio Rubí
29/01/2024). En aquest sentit volem fer evident que la postura de la Coordinadora és que la gestió sigui
100x100 de gestió pública, és a dir de l’Institut Català de la Salut (ICS).

SEGON

Avui a Rubí el problema principal del deficient servei sanitari que patim, és el servei d’Atenció Primària i és
aquí a on hauríem de posar tot l´accent principal a l´hora de millorar la sanitat a la nostra ciutat. Un hospital
o centre d’alta resolució pot ser necessari, però si tenim una atenció primària i una atenció especialitzada
deficient, sols actuarem sobre les conseqüències del problema i no sobre les causes. Conseqüentment la
solució mai serà ni la més adient ni la més satisfactòria.
La nostra Atenció Primària (AP) necessita un gran impuls, un reforç i una ampliació urgent per poder oferir
una assistència de qualitat als pacients. La salut de la població depèn en gran manera de la qualitat de l’AP,
que és el primer nivell d´atenció sanitària i el més proper als ciutadans. Per això, és imprescindible que l´AP
disposi dels mitjans i el personal necessaris per garantir una assistència adequada, integral i continuada.
Volem una AP que estableixi una relació humana de proximitat, respecte i confiança entre el professional i
el
pacient, que tingui temps suficient per escoltar, diagnosticar i tractar cada cas. Volem una AP que sigui el
referent de la salut comunitària i la coordinadora dels recursos sanitaris.
Volem recuperar l´AP que teníem abans de les retallades i millorar-la amb les innovacions necessàries.

TERCER

La situació actual de l´atenció especialitzada als centres d´atenció primària de Rubí és insostenible i
inacceptable. Els pacients que necessiten una consulta de pediatria, cardiologia, dermatologia,
traumatologia o altres especialitats han de desplaçar-se a altres municipis, amb el consegüent perjudici per
a la seva salut i el seu benestar. Aquesta és una discriminació intolerable per als ciutadans de Rubí, que
tenen dret a rebre aquests serveis al seu propi municipi.
Rubí és una ciutat de 80.000 habitants que no pot estar subordinada a l’Hospital Mútua de Terrassa o a
l´Hospital de Terrassa per a les seves necessitats sanitàries. És més racional i eficaç que un professional de
l’atenció especialitzada es desplaci, que no pas que ho facin 20 pacients. La Coordinadora des dels seus
inicis reclama que es restitueixi l´atenció especialitzada bàsica als nostres CAPs.
És necessari agilitzar tots els processos per fer efectiu les ampliacions del CAP Anton de Borja, la construcció
als terrenys reservats al CAP de Sant Genis del Centre de Salut Mental Ferran Salses i Roig, avui ubicat en un
espai no apropiat. És necessari començar a planificar la construcció d´un quart CAP, (Can Oriol, Can Roses i
El Pinar) tenint present que ja passem dels 80.000 habitants, aquest quart CAP podria permetre
racionalitzar el volum desproporcionat d´usuaris del CAP1 de Mútua de Terrassa.
Atenent a les exposicions que es fan referència en els apartats anteriors,

ACORDEM

PRIMER Que la Coordinadora d’Entitats per la Sanitat Pública de Rubí sigui un interlocutor reconegut i
participi en els treballs de redacció dels pla funcional d’aquest nou equipament, on s’han de concretar la
cartera de serveis que s’oferiran. Treballs de redacció del pla funcional que sembla que ja s’han iniciat.
La Coordinadora aplega més de 50 entitats i associacions de la ciutat i porta anys de treball en aquest àmbit
i considerem que tenim molt a dir i a aportar en matèria de salut pública, ja que coneixem les necessitats i
les demandes de la ciutadania de primera ma. Entenem que la transparència, la informació i la participació
de les persones usuàries, son garanties per trobar la millor solució als reptes que s’han d’afrontar.

SEGON Volem que en aquest pla funcional on sol·licitem participar, es defineixi el model de gestió més
adequat del mateix. Ja hem manifestat en la part expositiva que la Coordinadora defensarà un model de
gestió 100x100 públic i de gestió pública, és a dir de l’Institut Català de la Salut (ICS)

TERCER Novament sol·licitem una reunió amb l’Hble. Conseller de Salut senyor Manel Balcells, que ja
havia estat demanada i resta pendent des de fa mesos. En aquesta reunió s’hauran de tractar de forma
preferent els temes pendents en matèria d’atenció primària esmentats en la part expositiva i conèixer de
primera ma les propostes de la Conselleria respecte al nou centre sanitari.

QUART Demanar la màxima implicació del govern de la ciutat i del conjunt dels grups municipals per
afrontar de forma conjunta la participació de la Coordinadora d’Entitats per la Sanitat Pública de Rubí com a
interlocutor reconegut, juntament amb tots els grups municipals i el govern de la ciutat, davant la
conselleria de salut.

CINQUÈ Traslladar aquets ACORDS a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya i a l’Honorable
Conseller de Salut senyor Manel Balcells.

Deja una respuesta