En este momento estás viendo PROPOSTA DE MOCIÓ MUNICIPAL PER A L’ÚS DE PIROTÈCNIA DE BAIX IMPACTE SONOR EN LES CELEBRACIONS POPULARS A RUBÍ

PROPOSTA DE MOCIÓ MUNICIPAL PER A L’ÚS DE PIROTÈCNIA DE BAIX IMPACTE SONOR EN LES CELEBRACIONS POPULARS A RUBÍ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El grup municipal d’En Comú Podem conjuntament EXPOSA:
L’Organització Mundial de la Salut ha estudiat àmpliament que una exposició a un
nivell de decibels superior a 110 DB, exposició que es genera amb l’ús de la pirotècnia,
produeix danys auditius de manera immediata.
Per a les persones amb trastorns de l’espectre autista, les explosions suposen una
tortura, provoquen un increment de cortisol en sang i poden generar crisi d’ansietat i
comportament per alteració del seu ambient.
També a les persones que pateixen diverses malalties com Alzheimer, vertígens o
altres malalties mentals els pot provocar desorientació, mals de cap, nerviosisme i
estrès, entre d’altres patologies o símptomes.
D’altra banda, els nadons també poden patir les conseqüències de l’ús de la
pirotècnia. Hi ha estudis que demostren que pot provocar brunzits i pèrdua de
l’audició, de vegades momentànies, però en altres irreversibles. Per això, els
especialistes recomanen que se’ls col·loquin proteccions a les orelles als nens que
hagin exposar-se a aquest tipus de sorolls extrems.
L’exposició a la pirotècnia també pot provocar trastorns de la son, una cosa
summament perjudicial sobretot entre els més petits, persones malaltes o amb salut
delicada.
Efectes nocius per a les nostres mascotes i animals autòctons
Diverses associacions animalistes com l’Associació per a un Tracte Ètic als Animals
(ATEA) denuncien els perills que suposa la pirotècnia en els animals, Els seus efectes
van des de la taquicàrdia, tremolors, falta d’aire, nàusees, atordiment, pèrdua de
control, por fins i tot , la mort.
Els gats i gossos senten por i fugen, el que pot provocar un accident o perdre, això ho
vam comprovar al veure el seu comportament inusual, com escapar, saltar, o travessar
finestres. Això pot provocar lesions greus. Les aus ho pateixen amb taquicàrdies que
poden provocar-los la mort.
En aquests casos, cal que propietaris i propietàries de les mascotes coneguin el
moment i el lloc en què es realitzarà un espectacle de pirotècnia, per prendre mesures
que protegeixin les mascotes, com ara no deixar la seva mascota a casa lligada de
manera inadequada o portar a la seva mascota a un lloc segur perquè no pateixi pànic
o simplement, allunyar-la el màxim possible de l’acte pirotècnic.
En atenció a tot això, proposem a ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Que el Ple de l’Ajuntament aprovi regular l’ús de la pirotècnia, molt freqüent
en festes i esdeveniments, utilitzant aquella que sigui de baix o nul impacte sonor per
protegir així a la ciutadania especialment sensible, animals domèstics i autòctons que
pateixen les conseqüències del soroll.
SEGON. Que s’estableixi un calendari on es fixin els dies, horaris i zones permesos per
fer ús del material pirotècnic
TERCER. Que es realitzin campanyes de conscienciació i sensibilització entre la
població perquè triïn utilitzar en les celebracions, privades o públiques, pirotècnia de
baix o nul impacte sonor. Aquestes campanyes podrien promoure en els centres
d’ensenyament, als centres de salut del municipi, i a través de diferents eines de
comunicació com les xarxes socials, pàgina corporativa oficial de l’Ajuntament, mitjans
de comunicació social o altres alternatives que s’estimin oportunes.
QUART. Que l’Ajuntament propiciï la transició d’espectacles pirotècnics actuals cap a
noves formes d’espectacle visual com pot ser la pirotècnia silenciosa o espectacles de
llum làser.
CINQUÈ. Que es faci difusió d’aquest acord plenari en tots els canals informatius i de
comunicació de l’Ajuntament.
Rubí, JUNY DE 2020

Deja una respuesta