MOCIÓ DE JUNTA DE PORTAVEUS PER A L’ADHESIÓ A L’ACORD DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL PER L’IMPULS DE LA VIA VERDA DEL VALLÈS

Els Grups d’En Comú Podem i el del Partit dels Socialistes de Catalunya, d’acord amb el que
estableix l’article 13 del Reglament Orgànic Municipal, presenten la següent moció per escrit,
per a la seva votació i adopció al Ple de l’Ajuntament de Rubí.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 18 de març de 2021 el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’acord relatiu a L’Impuls
de la Via Verda del Vallès. Aquest text és el resultat del treball conjunt dels municipis i resultat
de les aportacions i consens dels representants dels ajuntaments de Castellar del Vallès,
Cerdanyola del Vallès, Matadepera, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del
Vallès i Terrassa.
Per tal de donar més força a la petició conjunta davant la Generalitat i confirmar el compromís
del nostre municipi amb la protecció del territori natural de la nostra comarca proposem al Ple
confirmi aquest recolzament.
La Via Verda del Vallès dona genera un corredor natural que permet l’accés del terme
municipal de Rubí tant a Collserola com a l’àmbit de Sant Llorenç de Munt, a través de la Serra
de galliners. Aquest entorn configura un espai de pas que requereix especial protecció donada
la gran pressió urbanística i d’infraestructures existent a la nostra comarca. A la nostra ciutat, a
més, resulta especialment estratègic ja que el domini de la Via Verda limita amb l’espai de Can
Sant Joan i la seva preservació, juntament amb la garantia de que el domini de Can Sant Joan
del terme de Rubí tingui un ús obert a la ciutadania, generaria un continu progressiu i directe de
l’espai urbà al natural, amb una gradació equilibrada d’usos. La preservació d’aquest espai
verd, compatible amb usos forestals i agrícoles, contribuiria a la millora de la qualitat de l’àire i
la salut de les persones.
Per tot plegat proposem l’adhesió del Ple de Rubí al següent acord:
ACORD DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL
PER A L’IMPULS DE LA VIA VERDA DEL VALLÈS:
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I TRANSICIÓ
ECOLÒGICA
1. Antecedents de fet
La Via Verda del Vallès és una proposta territorial de connectivitat ecològica i
paisatgística llargament reclamada pels ciutadans i ciutadanes del Vallès des de l’any
1996, quan el Fòrum Terrassenc per a la Protecció i Ordenació del Medi Natural i del
Paisatge va presentar-la als agents del territori.
La proposta sorgeix de la necessitat de generar i aprovar un document territorial que
fomenti els valors paisatgístics de la plana vallesana i la connectivitat entre la
serralada Prelitoral i la Litoral.
En aquest sentit, l’any 1997 es van realitzar les primeres Conferències d’espais
naturals de la Plana del Vallès, a Terrassa, centrades en l’ordenació territorial i la
cerca d’estratègies per a la protecció dels espais naturals. Aquesta idea ha estat força present en tots els debats territorials i el 2006 la Direcció
General del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya va formular una proposta
d’actuació en què es van delimitar els límits de la Via Verda Collserola-Sant Llorenç
del Munt.
L’any 2007 van tenir lloc les segones Conferències d’espais naturals de la Plana del
Vallès a Sabadell que van tractar la transformació del paisatge, la riquesa natural de la
plana, la planificació i protecció del territori i l’activitat agrària.
Al 2019, es van reunir els regidors i tècnics de medi ambient d’alguns ajuntaments del
Vallès Occidental per recuperar el projecte Espai Natural Via Verda Collserola-Sant
Llorenç del Munt. La reunió va tenir lloc el 27 de març d’aquell any a la Universitat
Autònoma de Barcelona i els assistents van acordar seguir treballant de cara a la III
Conferència dels Espais Naturals de la Plana del Vallès, que es va celebrar els dies 2 i
3 de maig a la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquestes conferències es va fer
una revisió de les anteriors edicions, fent un repàs de les diferents actuacions i
reivindicacions dels darrers 20 anys i l’estat del territori vallesà, amb l’objectiu
d’impulsar instruments de gestió per avançar en la protecció dels espais naturals de la
Plana del Vallès.
Es tracta d’una àrea de molt interès per poder consolidar a la plana del Vallès espais
lliures de tipus agrícola, boscos i alguns espais urbans, dels quals, tot i contenir
algunes edificacions, el seu caràcter és el d’espai lliure i no el de continu urbà. Es
tracta de 17 quilòmetres des de pràcticament el peu de la Mola fins a les portes del
Parc de Collserola. La seva extensió comprèn les planes entre Sabadell i Terrassa, la
Serra de Galliners entre Rubí i Sant Quirze i les planes entre Cerdanyola i Sant Cugat.
Davant l´ús més intensiu dels espais lliures i naturals de la nostra comarca arran de la
COVID19 i en un context d’emergència climàtica en que pren més rellevància que mai
la necessitat de protegir la biodiversitat, entenem que és el moment idoni per a
preservar espais lliures del Vallès Occidental que ajudin a mantenir el seu caràcter i
envoltar les ciutats i pobles de la nostra comarca d’espais de qualitat.
Les cocapitals de la comarca ja han fet passos importants en la preservació d’espais
lliures de les seves ciutats amb l’aprovació i desplegament del Parc Agrari de Sabadell
i l’Anella Verda de Terrassa. La Via Verda del Vallès suposa estendre aquesta visió i
aquesta necessitat al conjunt de la comarca des del consens i la concertació territorial.
Alhora, la Via Verda del Vallès és també una oportunitat per a la dinamització
econòmica de la comarca; tant des del punt de vista del turisme, com de l’activitat
agrícola o industrial. Les empreses i les diferents activitats econòmiques disposen de
l’oportunitat de gaudir d’un entorn de qualitat i d’un paisatge que crea identitat en un
àmbit metropolità, alhora que ajuda a definir una “marca” de qualitat ambiental que
dóna valor afegit.
El Pla Territorial Metropolità de Barcelona aprovat el 2010 empara aquest connector
així com la recent Llei del Sòl Agrari dóna cobertura a la dinamització i impuls dels
espais naturals i agrícoles.
La situació generada per la COVID19 no pot deslligar-se dels problemes de destrucció
de biodiversitat i de la crisi climàtica actual. Més que mai, el binomi natura i salut es
posa en relleu i fa evident com la conservació i protecció dels espais naturals està
totalment lligada a la salut i benestar de la ciutadania.
2.- Fonaments de dret:La normativa aplicable és la següent:
– Article 29 del Decret Legislatiu 2/2003., de 4 de novembre pel qual s’aprova el
Text Refós de La Llei d’organització comarcal de Catalunya (TRLCOCC)
– Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
– Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
– Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Per tot l’exposat anteriorment es proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer: SOL·LICITAR al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya la definició dels límits de la Via Verda del Vallès com a corredor verd.
Segon: SOL·LICITAR al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya la redacció i aprovació d’una figura de protecció de la Via Verda del Vallès,
així com d’un Pla Director Urbanístic dels espais lliures, entenent com a tals els espais
agraris, forestals i naturals.
Tercer: INSTAR el mateix departament, a comptar amb la participació dels
ajuntaments dels municipis per on discorre la Via Verda del Vallès, en tots els treballs
esmentats al primer i segon acords.
Quart: INSTAR el mateix departament a què una vegada aprovats els plans, participi a
la taula de treball que constitueixi el Consell Comarcal amb els ajuntaments, per al
seguiment conjunt. Aquesta Taula s’encarregarà d’elaborar i consensuar un Pla de
Treball que situï les prioritats d’actuació a nivell local i supramunicipal per al
desenvolupament de la Via Verda del Vallès.
Cinquè: INSTAR els ajuntaments afectats, de les poblacions de Castellar del Vallès,
Cerdanyola del Vallès, Matadepera, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant
Quirze del Vallès i Terrassa, a adoptar el present acord pels respectius plenaris
municipals.
Sisè: TRASLLADAR els presents acords als ajuntaments afectats, i al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
ACORDS
És per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament de Rubí l’adopció dels
següents ACORDS:
1. L’adhesió del nostre Ajuntament a l’acord del Ple del Consell Comarcal
del Vallès per a l’Impuls de la Via Verda del Vallès.
2. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès3. Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya

Deja una respuesta