En este momento estás viendo Entra en vigor la nova Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica

Entra en vigor la nova Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica

Aquest dimarts ha entrat en vigor la nova Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaicaaprovada de forma inicial al Ple del mes de gener. El text, impulsat pel servei Rubí Brilla i treballat conjuntament amb el servei de Llicències, vol promocionar i regular les instal·lacions d’autoconsum al municipi, tant a nivell domèstic com d’activitats econòmiques.

Fins ara, la tramitació dels permisos que cal demanar a l’Ajuntament per a poder fer la instal·lació (comunicació prèvia d’obres en la gran majoria dels casos) era força feixuga, una complexitat comuna a gran part d’administracions locals.

La nova ordenança simplifica la tramitació amb l’objectiu de facilitar aquest tipus d’instal·lacions. Així, la norma que ha entrat en vigor aquest dimarts contempla el tràmit de Comunicació prèvia d’instal·lacions d’autoconsum amb energia solar. El nou tràmit de Comunicació prèvia d’obres (CPO) és més simplificat que l’actual, requereix presentar menys documentació i hi ha determinats documents que podran estar inclosos dins del projecte tècnic. La tramitació s’ha d’efectuar a través de la Seu electrònica, on es defineix tota la documentació que cal presentar.

L’ordenança també inclou diverses mesures de promoció de l’autoconsum solar. Concretament, s’estableixen bonificacions de l’Impost de béns immobles (IBI), l’Impost d’activitats econòmiques (IAE) i l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), cadascuna amb uns requisits concrets que es determinen a les pròpies ordenances fiscals. “D’aquesta manera, cada any podrem proposar millores a les ordenances fiscals sense necessitat de modificar l’ordenança solar”, ha explicat el regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal, Andrés Medrano Muñoz. “A grans trets, les bonificacions de l’IBI, destinades als habitatges, i de l’IAE, adreçades a empreses, poden arribar al 50% de la quota fins cobrir el cost de la instal·lació, amb un màxim de 5 anys”, ha explicat.

 

Promoció de l’autoconsum

Paral·lelament a la redacció de l’ordenança solar, s’ha treballat en altres millores per a la promoció de l’autoconsum, com ara l’aprovació de l’exempció del pagament de la taxa urbanística (contemplada a l’ordenança fiscal núm. 17, vigent des de l’1 de gener de 2021), la qual era de 298,15 euros; o l’eliminació de l’obligatorietat de dipositar una fiança per a possibles desperfectes a la via pública, que va entrar en vigor el 12 de febrer de 2021.

Addicionalment, a banda de la promoció de les instal·lacions d’autoconsum solar, l’Ajuntament també ofereix altres mesures de fiscalitat verda, com ara les bonificacions fiscals que es contemplen a l’IAE per al consum d’energia d’origen 100% renovable o bé per a la redacció de plans de desplaçaments d’empresa i la implantació de les mesures associades a aquests.

També existeixen bonificacions a l’Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per als vehicles amb etiqueta ambiental Zero i Eco de la DGT.

Totes aquestes bonificacions fiscals cal tramitar-les a l’Oficina de recaptació i gestió tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona.

Deja una respuesta