En este momento estás viendo Ja es poden sol·licitar els nous ajuts per a despeses de l’habitatge habitual

Ja es poden sol·licitar els nous ajuts per a despeses de l’habitatge habitual

L’Ajuntament de Rubí ha obert  el termini per optar als nous ajuts per a despeses de l’habitatge habitual. L’objectiu d’aquests és combatre el risc d’exclusió social o residencial de grups de població amb especials dificultats d’allotjament, en consonància amb les línies d’actuació del Pla local d’habitatge 2021-2027.

La corporació municipal ha establert dues modalitats d’ajuts. La primera dona suport a despeses generals de la llar –subministraments d’aigua, gas i electricitat, quotes hipotecàries, taxa d’escombraries, quotes ordinàries i extraordinàries de la comunitat de propietaris i primes de les assegurances de danys de l’habitatge, entre d’altres– i s’adreça a persones que només tinguin drets reals de propietat o d’usdefruit sobre l’habitatge per al qual sol·liciten la subvenció. La segona modalitat és exclusivament per a joves de fins a 34 anys i famílies monoparentals, i està destinada a cobrir despeses de formalització de nous contractes de lloguer signats entre l’1 de novembre de 2020 i el 28 de juliol de 2021.

L’Ajuntament ha dotat aquests nous ajuts amb 108.000 €. Per a la primera modalitat, se n’han reservat 65.000 €, que s’atorgaran d’acord al tram que correspongui, en funció del total d’ingressos de la unitat de convivència:

  • Tram 1: l’import màxim de l’ajut serà de 175 €
  • Tram 2: l’import màxim de l’ajut serà de 140 €
  • Tram 3: l’import màxim de l’ajut serà de 70 €

A la segona modalitat s’han destinat 43.000 €. En aquest cas, l’import màxim que es concedirà a la persona sol·licitant serà de 950 €.

Si el crèdit assignat a la convocatòria no fos suficient per atendre totes les sol·licituds que reuneixin els requisits exigits, es procedirà a la reducció proporcional de l’import de tots els ajuts, de manera que la seva suma sigui equivalent als diners disponibles.

El llindar dels ingressos bruts anuals màxims per a cada perfil de sol·licitant i modalitat es pot consultar amb detall a les bases reguladores dels ajuts, publicades a la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Les persones interessades a optar als nous ajuts poden presentar la seva sol·licitud a partir d’aquest dilluns 13 de setembre i fins al 15 d’octubre a l’Oficina d’Atenció la Ciutadania (OAC) o, de forma telemàtica, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament. Per a més informació, poden contactar amb el Servei d’Habitatge al telèfon 93 588 70 00, de dilluns a divendres de 9 a 14 h, o bé enviar un correu electrònic a habitatge@ajrubi.cat.

Deja una respuesta