En este momento estás viendo MOCIÓ DE SUPORT A LA REFORMA LABORAL I EL DIÀLEG SOCIAL PER LA SEVA INCIDÈNCIA AL MÓN LOCAL

MOCIÓ DE SUPORT A LA REFORMA LABORAL I EL DIÀLEG SOCIAL PER LA SEVA INCIDÈNCIA AL MÓN LOCAL

 

La creació d’ocupació estable i de qualitat suposa un element fonamental en el desenvolupament i l’avenç de l’economia de qualsevol país, també a Espanya, on actualment treballen més de vint milions de persones, una xifra històrica.

L’ocupació és un pilar clau en el benestar d’una societat com l’espanyola i permet el creixement de la ciutadania i impulsa l’activitat econòmica a tots els nivells.

En un any i mig, Espanya ha aconseguit recuperar els nivells d’afiliació a la Seguretat Social previs a la pandèmia. No havíem comptat mai amb tantes dones afiliades ni s’havien encadenat deu mesos consecutius de reducció de l’atur, especialment l’atur juvenil, amb una caiguda de prop del 40% el darrer any.

Es crea ocupació en tots els sectors econòmics i de manera important en sectors econòmics d’alt valor afegit.

Després de més de 9 mesos de negociacions, el 22 de desembre de 2021 es tancava un acord en matèria laboral que ha derogat aquells aspectes centrals de la reforma laboral del 2012 que va dur a terme el Partit Popular, que han tingut una major incidència a la devaluació dels drets laborals i sobretot dels salaris al nostre país. La reforma laboral va tenir com a objectiu ocult aprofitar la crisi per produir canvis en una direcció triple: devaluar de manera estructural els salaris, desequilibrar la negociació col·lectiva a favor de la patronal i substituir la flexibilitat pactada per la imposició unilateral de les empreses.

El nou acord laboral ha integrat els sindicats CCOO i UGT i el comitè de la CEOE i CEPYME.

En aquest sentit, la reforma laboral acordada entre el Govern i els agents socials, un acord ambiciós, és la millor eina per continuar consolidant un marc de creació d’ocupació que afecta els dos mals principals del nostre mercat de treball: la precarietat i l’alt atur.

Per això, la nova reforma laboral penalitzarà la contractació de baixa durada i incentivarà la contractació indefinida i l’ocupació estable, principals problemes dels treballadors/es a Catalunya així com a la resta d’Espanya.

La nova reforma laboral també aposta per potenciar la contractació indefinida davant de la temporalitat i reduirà el nombre de tipus de contractes, generalitzant el contracte indefinit, limitant la contractació temporal a un màxim de tres mesos per any, i fomentant el contracte fix discontinu.

Així mateix, el nou marc laboral recupera la negociació col·lectiva situant-la al cor del nou model de relacions laborals, augmentant els drets dels empleats.

A més, es reforça la negociació col·lectiva en recuperar la ultraactivitat indefinida, ja que els convenis es prorrogaran fins que siguin substituïts per altres de nous sense límit temporal. També s’incrementen les sancions per contractació irregular i impulsa la formació dels treballadors.

Partint de la bona experiència que han donat els ERTO al llarg de la crisi econòmica durant la pandèmia, se suma la regulació d’un nou instrument, el Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació com a alternativa a l’acomiadament, com a forma de flexibilitat interna de les empreses. S’impediran, a més, els ERO a les administracions públiques.

En definitiva, es tracta de crear un marc laboral del segle XXI, que permeti reduir la temporalitat a la feina, reforçar la creació d’ocupació de qualitat i oferir seguretat jurídica a les empreses i, alhora, complir amb un compromís adquirit amb la Comissió Europea per aconseguir el seu aval i començar a rebre els primers fons europeus, com ja ha passat.

 

Per tot això,  des del Equip de Govern de l’Aj de Rubí (PSC+COMUNS)  instem els altres grups municipals de l’Ajuntament de Rubí a l’aprovació per part del Ple dels següents ACORDS:

  1. Donar suport a la reforma laboral acordada entre els agents socials per impulsar la creació d’ocupació estable i de qualitat, i per aturar la precarietat i la desocupació al nostre país; i Instar els Grups polítics del Congrés dels Diputats a donar suport a la nova llei en matèria laboral impulsada en el marc del diàleg social i després l’acord assolit amb els agents socials i la patronal el passat 23 de desembre.
  2. Contribuir amb el seu suport a potenciar la contractació indefinida davant de la temporalitat a través del contracte indefinit i del foment del contracte fix discontinu, així com donar suport a la recuperació de la negociació col·lectiva per augmentar els drets dels treballadors i treballadores, que permeti restablir l’equilibri entre empreses i persones treballadores.
  3. Instar el Govern de l’Estat a continuar la consolidació del creixement i la creació de l’ocupació estable i de qualitat, amb especial atenció a joves i dones, situant aquest objectiu en el centre de les mesures dels Plans de recuperació, transformació i resiliència
  4. Donar suport al Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació, que serà l’alternativa a l’acomiadament, com a forma de flexibilitat interna de les empreses.
  5. Refrendar amb el seu suport l’acord assolit, l’aposta per la ultraactivitat indefinida i la formació dels treballadors i les treballadores com a forma de crear un marc laboral adaptat a les necessitats del segle XXI.
  6. Defensar el diàleg com a eina per assolir acords en la línia de l’acord signat amb els agents socials al voltant de la reforma laboral, per sobre d’ideologies, i que permeten avançar cap a una recuperació justa perquè Catalunya continuï creixent.
  7. Donar trasllat dels presents acords al President del Govern de l’Estat, al Ministeri de Treball i Economia Social, als sindicats CCOO i UGT, a la CEOE i CEPYME, als grups polítics del Congrés, Senat, Parlament Europeu i Parlament de Catalunya, a la Federació Española de Municipios y Provincias (FEMP) i a les entitats municipalistes de Catalunya

 

 

 

Deja una respuesta