En este momento estás viendo MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM RUBÍ PER A LA MILLORA DE L’ARBRAT URBÀ I LA SEVA PROTECCIÓ DAVANT ACTIVITATS PÚBLIQUES I PRIVADES

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM RUBÍ PER A LA MILLORA DE L’ARBRAT URBÀ I LA SEVA PROTECCIÓ DAVANT ACTIVITATS PÚBLIQUES I PRIVADES

L’Ajuntament de Rubí es va dotar, a finals de l’any 2020, del Pla Director de Verd Urbà
(PDVU). Un document que té per objecƟu definir el tractament i ampliació del verd a la
trama urbana de la ciutat, per millorar així la qualitat de vida de la ciutadania des del
punt de vista ambiental i de la salut.
Si bé el PDVU aporta criteri per a la planificació de les actuacions municipals, hi ha
altres accions i circumstàncies que tenen afectació sobre el verd en general, i més en
concret sobre l’arbrat. Per exemple, són habituals les obres públiques i privades on es
provoquen danys a l’arbrat i la vegetació de la via pública. Això es dona perquè
actualment, les interferències del verd urbà sobre les actuacions no queden recollides
de forma prevenƟva a les comunicacions i peƟcions de llicències d’obra.
Fruit d’això, hem estat tesƟmoni de forma habitual de greus afectacions, com ara tales
d’arbrat viari sense jusƟficació aparent o peƟció i valoració prèvies, i en conseqüència,
sense compensació -ja sigui de reposició o econòmica- per part dels promotors o
responsables de les obres.
L’Asociación Española de Parques y Jardines Públicos va elaborar l’any 1990
l’anomenada Norma Granada, una eina que permet elaborar una valoració econòmica
justa i objecƟva d’arbres i altres elements verds presents als espais urbans. En un
moment d’especial emergència climàƟca, eines com aquesta són imprescindibles per
tal que els agents públics defensem en la seva globalitat els elements que ens
permeten tenir uns municipis més verds, sans, amables i habitables.
A més dels danys associats a obres, l’arbrat pot ser objecte d’altres danys per per part
d’acƟvitats, vehicles i persones per mala voluntat o negligència. Tot plegat fa necessari
desenvolupar una Ordenança de Protecció de l’Arbrat que permeƟ definir i sancionar
les conductes que malmeten aquest patrimoni col·lecƟu.
Per altra banda, en relació a tota nova planificació urbanísƟca i per contribuir a la
millora de la raƟo d’arbrat viari per habitant, cal establir l’obligació que el promotor de
qualsevol nova urbanització inclogui la plantació d’un número mínim d’arbres per cada
nou habitatge previst a l’àmbit d’actuació.
Per tot l’exposat, el grup municipal d’En Comú Podem Rubí proposa al Ple els següents
acords:
1r. Que en la sol·licitud de llicències d’obres, públiques o privades, a espais privats o a
la via pública, es consideri l’obligatorietat de comunicar la possible afectació sobre els
arbres o qualsevol altre element del verd urbà de l’entorn de l’actuació, diferenciant
així aquestes afectacions de les que es fan sobre mobiliari urbà inerm.
2
n
. Per qualsevol actuació de tal·la d’arbrat no inclosa ja a una llicència d’obra,
modificar la normaƟva que permet resoldre amb una «Comunicació Prèvia d’Obres –
Sense tècnic» actuacions que comporƟn tala de fins a cinc arbres, reduint aquest
número a 3.
3r. Que un cop comunicada l’afectació, el servei responsable elabori un informe
determinant si l’afectació es pot evitar, i en cas negaƟu, es defineixin les accions
compensatòries adequades basades en els criteris de valoració de la Norma Granada
que el promotor haurà de dur a terme.
4rt. Establir en un any a parƟr de l’aprovació d’aquesta moció el termini per que siguin
efecƟus els tres primers acords d’aquesta moció.
5é. Crear la Comissió i posar en marxa la redacció de l’Ordenança de Protecció de
l’arbrat abans de sis mesos de l’aprovació d’aquesta moció.
6e. Dins de les noves modificacions de planejament i específicament als paràmetres
que defineixi el nou POUM, establir que la urbanització de qualsevol nou àmbit que
inclogui habitatges haurà d’incorporar en el seu disseny l’aportació a l’espai públic d’un
número mínim d’arbres per habitatge als espais lliures i zones verdes properes.

 

Deja una respuesta