En este momento estás viendo ACORD DE GOVERN DE PROGRÉS A RUBÍ

ACORD DE GOVERN DE PROGRÉS A RUBÍ

 

Aquest acord entre els grups municipals del PSC i ECP Rubí té com a objectiu contribuir a l’estabilitat i el progrés d’una acció de govern transformadora a la nostra ciutat. En coherència amb la feina iniciada el passat mandat i donant un pas endavant, entenent que la millor manera de deixar clar el compromís i ser útil és la implicació en l’acció diària del govern formant-ne part.

Més enllà d’assumir regidories que incloguin les delegacions descrites a l’apartat 1 del present document, els dos regidors de govern d’ECP assumirien la 3ª tinença d’alcaldia i la Regidoria del Districte 6 als barris Rubí 2000 i Progrés dins del marc del projecte alcaldessa als barris.

DELEGACIONS

A nivell de delegacions i projectes associats. Existeix ja una acord tancat entre les dues parts (Annex I), amb uns compromisos que segueixen ferms que complementen i estan en coherència d’execució amb els que a continuació s’exposen:

 • Habitatge: continuïtat de les polítiques iniciades a l’anterior mandat. Amb garantia de pressupost anual suficient pel Servei d’habitatge i per la Societat Municipal PROURSA. Contemplant sempre un mínim de 1M d’€ per noves inversions més enllà de la priorització dels següents projectes:

– Promoció d’habitatges de l’Av Castellbisbal: garantia de la partida i les accions necessàries: aprovació definitiva del projecte, dotació econòmica, licitació… que assegurin l’execució abans de desembre 2026

– Rehabilitació (projecte PIREP): dotació econòmica, licitació… que assegurin l’execució abans de desembre de 2025

– Estudi d’ubicació, redacció de projecte i conveni per a la construcció d’un espai residencial amb serveis i habitatges per a gent gran abans de juliol de 2026. Cerca de fórmules d’execució amb privats, preferentment amb cooperatives.

– Garantia de suport jurídic per a l’estudi i definició de fórmules alternatives d’habitatge.

 • Rubí Brilla:

– Continuïtat del projecte, amb garantia de pressupostos equivalents a 2024.

– Projecte d’energia fotovoltàica en sostres municipals.

– Inclusió a la RLT i dotació de tècnic per oficina de Drets Energètics.

– Fer plurianual la inversió en eficiència energètica que té com a primera acció visible la substitució de lluminàries obsoletes per LEDs.

– Promoció de Comunitat Energètica Local.

 • Medi ambient:

– Licitació del contracte pel Servei de Medi Ambient per adjudicació abans de final de 2024.

– Licitació del contracte de gestió dels Horts Municipals per adjudicació abans de final de 2024.

– Participació als equips de treball i definició d’actuacions sobre Verd Urbà, seguiment de les actuacions derivades del contracte de servei i la seva coherència amb la implementació del PDVU en col·laboració amb Parcs i Jardins.

– Inclusió d’una partida mínima de 180.000 € anuals per compra d’arbrat urbà atès que el contracte de manteniment de parcs i jardins diu explícitament que la facturació per plantacions «no inclourà el subministrament de l’arbre per part del contractista».

– Presidir la Comissió per l’aprovació de l’ordenança per a la protecció de l’arbrat, inclosa al PAN 2024.

– Compromís plurianual via licitació pel manteniment de franges de seguretat front a incendis; assegurant l’actuació per 2024 en cas de no tenir encara l’esmentat contracte.

– Pla plurianual via licitació per la neteja i manteniment de la riera i torrents per millorar la seguretat hidràulica eliminant vegetació al·lòctona; assegurant l’actuació per 2024 en cas de no tenir encara l’esmentat contracte.

– Mantenir la presidència de la Comissió per la redacció de l’ordenança del Soroll i facilitar les seves tasques per la seva aprovació al 2024.

– Participació als grups de treball i coneixement de l’estat de les qüestions relatives a les extractives i abocadors.

– Lideratge a les actuacions i trobades relatives a la recuperació de l’antic espai de camp de golf.

 • Cicle de l’aigua

– Mitjans econòmics suficients per tenir suport extern en la redacció i aprovació dels Plans Estratègics d’Abastament i Sanejament.

– Priorització de les inversions de cicle de l’aigua pels projectes de millora de la xarxa de clavegueram relacionats amb la protecció dels torrents de l’Oriol i dels Alous.

 • Benestar Animal

– Modificació de la partida d’inversions per la dotació de la construcció del centre de curta estada d’acollida d’animals de companyia perduts i abandonats. Licitació abans de final de 2024.

– Execució de la nova gatera municipal, juntament amb la garantia de reubicació d’animals abans d’afectació per les obres de la nova instal·lació del GAER.

– Grup de treball amb Policia Local per a gestió de qüestions de compliment d’ordenança, a més d’atenció a situacions animals perduts i abandonats.

 • Salut Pública

La delegació es mantindrà tal i com està ara i el GM de ECPR participarà sempre de la interl·locució amb altres administracions i col·lectius en relació a l’atenció sanitària, amb visibilitat conjunta en la comunicació externa.

 • Memòria Democràtica

– Creació del Servei de Memòria Democràtica (acord de cartipàs) amb l’ assignació d’un tècnic de cultura al 100% i un pressupost mínim de 50.000 € anuals per l’elaboració de materials i l’inici de projectes.

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES I ACTUACIONS ESTRATÈGIQUES

2.a) Participació al nucli de treball per a la redacció del POUM.

2.b) Participació als espais de definició i decisió per les modificacions puntuals i plans de millora urbana previs al POUM: Vapor Nou, Pich i Aguilera, Escardívol…

2.c) Participació als grups de treball per a la definició de renovacions d’espais claus de ciutat amb els criteris indicats:

2.c.1) Plaça Anselm Clavé (completar perímetre arbrat i substitució de gespa per superfície permeable).

2.c.2) Parc Josa (regenerar parterres amb vegetació arbustiva i plantació a tots     els escocell mancants d’arbrat).

2.c.3) Plaça Pearson (manteniment de la superfície permeable amb recollida d’aigües a la part superior de la plaça i actuacions per augmentar l’ombra a la pèrgola i altres espais).

2.c.4) Av Estatut, prioritzar execució de reforma tram central i presentació d’un projecte integral pel conjunt de l’Avinguda.

2.c.5) Parc de Ca n’Oriol, finalització de les obres en marxa i definició d’ulteriors actuacions.

Coneixement dels ordres del dia i actes de les reunions del CTA.2.d) Corresponsabilitat i colideratge en el desplegament de la Xarxa de Centres Cívics.

2.e) Participació a la taula pel Verd Urbà

2.f) Participació a les reunions de la Comissió de Seguiment d’Inversions

 

TEMES NO COMPETENCIALS

Definició d’accions a formar part del PAM, a executar per part dels serveis competents i amb seguiment específic per part de la Comissió de Seguiment del present acord.

3.a) Civisme-Convivència:

3.a.1) Garantia de continuïtat del projecte de xarxa antirumors.

3.a.2) Consolidació de la taula de seguretat amb comerciants.

3.a.3) Reforç dels mitjans propis per la gestió de les sancions derivades dels               incompliments d’ordenances (urbanístiques, residus, convivència, tinença d’animals…).

3.b) Mobilitat sostenible:

3.b.1) Compromís per complementar la subvenció als títols de transport mentre         aquesta estigui vigent per part de l’administració central.

3.b.2) Desplegament al 2024 del bus a demanda a les urbanitzacions.

3.b.3) Desplegament de les actuacions del PMUS i el Pla de la bicicleta.

3.b.4) Ampliació de l’àrea de vianants.

3.b.5) Estudi de la viabilitat de la gestió directa dels aparcaments públics              concessionats (plaça Salvador Allende i plaça Onze de Setembre) o noves      condicions de licitació amb augment de canon (més ingressos).

3.c) Ciutat Educadora i Feminista:

3.c.1) Partida escoles per manteniment preventiu que quedi ja fixada a cada   anualitat amb un mínim de 100.000 €.

3.c.2) Entendre com a compromís de govern la redacció i desplegament del Pla               de lectura.

3.c.3) Accelerar el procés per a la internalització de les escoles bressol garantint          que no es prorrogarà el període de vigència de l’adjudicació en marxa.

3.c.4) Redimensionar l’espai Vincles amb una Xarxa de punts lila-LGTBIQ+ a        centres cívics, Torre Basses i centres de secundària.

3.c.5) Garantia plurianual de la dotació del SIAD.

3.c.6) Planificació i redacció de projecte per la segona biblioteca a Rubí a la banda oest de la riera.

 

Ana María Martínez Martínez                                                            Andrés Medrano Muñoz

Grup Municipal PSC                                                                              Grup Municipal d’ECP

Alcaldessa de Rubí

 

 

ANNEX I

 

Acord PSC-ECPR per l’aprovació de la proposta de cartipàs 2023

Amb l’objectiu fixat de seguir contribuint a la realització de polítiques d’esquerres a la ciutat de Rubí, i davant la necessitats d’arribar a acords en referència al cartipàs municipal per al mandat 2023/2027, els grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya i d’En Comú Podem acorden els següents punts per que ECPR doni el seu vot afirmatiu per aprovar la proposta de cartipàs als següents acords:

1.- Respecte les retribucions de càrrecs electes:

– Establir el sou d’alcaldia en 70.000 euros/any (-2,78% respecte el 2019).

– Establir el sou dels regidors amb competències delegades i dedicació del 100% (incloses les tinències d’alcaldia) en 61.750,80 euros/any i de 36.021,30 euros/any per dedicació del 50% (les mateixes retribucions que reben actualment).

– Mantenir també sense canvis les retribucions pels portaveus de 36.021,30 o 39.108,84 en funció de si la dedicació es del 50 o del 63%.

– Mantenir el mateix import màxim per assistències a Plens i comissions de 19.000 euros/any per a la resta de regidors del Ple.

 

2.- Respecte els càrrecs eventuals de govern:

– Crear 3 places d’assessor de govern a plena dedicació (una menys que en el mandat 2019/23)

– Mantenir sense canvis en relació a les efectives a final del mandat 2019-23 les retribucions dels assessors de govern i de grup municipal amb dedicacions respectives del 100% i del 50%

 

3.- Respecte els grups municipals

– Mantenir les aportacions de 1.425 euros/mes per grup, més un variable de 475 euros/mes per regidor.

 

4.- Respecte l’acció immediata de govern:

– Creació del Servei de Memòria Democràtica

– Aprovació definitiva del projecte al Ple de juliol i modificació de la partida d’inversions al Ple de setembre per la dotació de la construcció del centre de curta estada d’acollida d’animals de companyia perduts i abandonats.

– Posar en marxa el procés per a la internalització del servei de llars d’infants de manera que aquesta estigui llesta abans de finalització del període de vigència de l’adjudicació prevista, evitant així una nova adjudicació de gestió externalitzada.

– Creació d’una partida de mínim 100.000 euros per al manteniment preventiu de centres escolars per l’any 2024 i successius. Partida separada en tot cas de la corresponent al manteniment reactiu dels esmentats centres escolars.

– Dotació pressupostària de la part que requereix cofinançament i execució de les actuacions del projecte de rehabilitació d’edificis d’HPO cofinançades a través dels Fons Next Generation (PIREP).

– Garantia d’execució completa abans de juliol de 2025 de projectes impulsats en l’anterior mandat, amb dotació econòmica ja prevista i en diferents fases d’execució:

 • Construcció de 19 allotjaments dotacionals a l’Av. Castellbisbal, 78
 • Adequació de la deixalleria municipal de Cova Solera.
 • Adequació parcial de la masia de Can Sant Joan per a la implantació d’horts urbans.
 • Nou refugi de gats municipal.
 • Adequació i millora de l’àmbit del Torrent de les Abelles.

 

5- Clàusula d’excepció

Donat que el grup de govern haurà de tancar previsiblement altres acords amb alguna altra força del Ple municipal per aconseguir la majoria necessària per l’aprovació de la proposta de cartipàs, el grup d’En Comú Podem Rubí es reserva el dret de considerar incompatible i per tant invàlid el present acord amb d’altres que es puguin produir. S’estableix un compromís de transparència entre les parts en relació a qualsevol acord amb altres grups municipals que condicioni al sentit del vot al ple de cartipàs.

 

6- Seguiment dels acords

Es crea una comissió bilateral de seguiment d’aquests acords que tindrà com a funció l’actualització del seu estat d’execució i compliment. Aquesta comissió estarà formada per dos regidors de cadascun dels grups municipals signants d’aquest acord. Les reunions de la comissió seran convocades automàticament per petició de qualsevol de les dues parts i no tindran mai una freqüència inferior a dos mesos.

 

Vista la voluntat de les parts, signem a Rubí el 27 de juny de 2023

 

En Comú Podem Rubí                                                           Partit dels Socialistes de Catalunya Rubí

 

 

 

 

Deja una respuesta