Pacte de govern municipal per al mandat 2019-2023 al municipi de Rubí

 

 

Rubí 25 de setembre de 2019

 

REUNITS

 

D’una part la Sra. Ana María Martínez Martínez i el Sr Moisès Rodríguez Cantón en representació del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) de Rubí i la Sra. Ànnia García Moreno i el Sr. Andrés Medrano Muñoz en representació respectivament de Catalunya en Comú (CeC) de Rubí i de PODEM Rubí, i tots ells d’acord amb la militància de les seves respectives formacions acorden el següent document de Pacte de Govern Municipal per Rubí:

 

Introducció

 

El present document recull els compromisos que els grups municipals del PSC i ECP de Rubí assumeixen amb l’objectiu de garantir l’estabilitat del govern de la ciutat, per tal de desenvolupar polítiques d’esquerres i progressistes dirigides a millorar les condicions de vida dels nostres veïns i veïnes; garantir les infraestructures que la ciutat necessita; construir una ciutat més verda i sostenible; i disposar d’una administració transparent i eficient.

 

Aquest acord ve precedit del Pacte de governabilitat signat per ambdues parts el passat 10 de juliol, que obria el procés d’aquest treball en comú i que contenia algunes accions immediates que estan ja en marxa.

 

La ciutat de Rubí necessita i mereix un govern estable que pugui afrontar amb rigor els reptes que, degut a diverses circumstàncies, van quedar sense resoldre en el mandat anterior. I per tant, és imprescindible crear un equip polític i tècnic que abordi la urgència de la planificació urbanística, la situació laboral de la plantilla de l’Ajuntament, la garantia del dret d’accés a l’habitatge, entre d’altres qüestions.

 

És amb aquesta voluntat que els grups del PSC i ECP de Rubí han assumit un compromís conjunt d’actuacions recollides al Pla d’Acció Municipal del Mandat (PAM) 2019/2023, que s’inclou en l’annex d’aquest document. Aquest acord recull també el compromís de dotar de pressuposts i mitjans suficients per assolir els objectius del PAM.

 

Les forces signants entenen que l’acció de govern estarà sempre oberta al diàleg i les aportacions de la resta de forces que componen el ple municipal.

 

El document inclou també les condicions necessàries per crear un marc de treball basat en la confiança, la informació i la transparència entre els dos grups. L’objectiu és crear un govern que, respectant les diferències de cada organització, pugui compartir les accions en el seu conjunt.

 

 

 

1.- Àmbit programàtic

 

Els objectius programàtics del nou govern queden recollits i explicats al PAM. Tot i això, i a efectes d’assenyalar les prioritats compartides, els grups municipals del PSC i ECP es comprometen a desenvolupar una acció de govern que segueixi els següents principis generals:

 

 1. Garantir els drets socials (inclusió, habitatge, subministraments, educació…)
 2. Igualtat
 3. Sostenibilitat
 4. Transparència, participació i diàleg
 5. Eficàcia i eficiència

 

2.- Responsabilitats

 

S’establirà la 2a tinença d’alcaldia per al grup municipal d’ECP. Totes tres dedicacions seran exclusives.

 

En el marc del govern conjunt, es delegaran als regidors del grup municipal d’En Comú Podem les següents competències:

 

 • De l’àrea d’Alcaldia:
  • OED Serveis Audiovisuals
  • Del Servei de Relacions Ciutadanes i Proximitat
   • Desplegament, definició i gestió de la Participació Ciutadana
  • Del Servei de Comunicació
   • Unitat de Transparència
  • Rubí Brilla

 

 • De l’àrea de Cultura
  • Memòria Històrica

 

 • De l’àrea de Drets Socials:
  • Servei d’Habitatge, que inclou
   • Proursa
   • Definició i gestió de les polítiques adreçades al dret de la ciutadania a un sostre digne
   • Gestió, promoció i conservació del parc d’habitatges municipals integrants del patrimoni municipal de sòl i habitatge
   • Gestió de les accions en la mediació del mercat immobiliari
   • Relació i coordinació amb les entitats d’habitatge

 

 • De l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania:
  • Servei de Ciutadania, que inclou
   • Definició i gestió de les polítiques de foment dels drets humans i dels drets de la ciutadania i integració de les persones estrangeres
   • Cooperació Internacional: definició i gestió de les polítiques adreçades a la cooperació internacional
   • Definició i gestió de les campanyes de sensibilització a la ciutadania en matèria de cooperació internacional
   • Relació amb les entitats de Ciutadania

 

 • De l’Àrea de Sostenibilitat i Serveis Municipals
  • Servei de Sostenibilitat i Medi, que inclou
   • Definició i gestió de les polítiques integrals de sostenibilitat, energia i medi ambient
   • Definició i gestió de les polítiques destinades a la protecció i promoció del medi natural
   • Gestió de les activitats extractives
   • Benestar animal i Tinença responsable

 

 • Serveis Urbans
  • Gestió del cicle integral de l’aigua
  • Gestió de la recollida, tractament i eliminació de residus

 

3.- Dotació econòmica i de mitjans de les àrees de responsabilitat

 

El bon funcionament del govern i l’assoliment des objectius estratègics és indestriable d’una adequada dotació dels diferents serveis municipals, tant econòmica com de personal. Per tant, l’elaboració dels pressupostos anuals i les dotacions de cada servei s’haurà de consensuar amb l’objectiu de garantir l’èxit de l’acció de govern en el seu conjunt.

 

4.- Funcionament conjunt del govern

 

La voluntat dels grups municipals sota signants és establir un govern de funcioni de forma coordinada entre totes les àrees, sigui quina sigui la formació que tingui la responsabilitat. Només d’aquesta manera es podrà garantir la transversalitat en l’execució de les polítiques estratègiques i l’assoliment dels objectius de mandat i el PAM.

 

Per tant, es realitzarà al menys una reunió setmanal de coordinació amb tots els regidors i regidores de govern; amb l’objectiu de compartir informació i coordinar accions. Dins el marc d’autonomia de cada responsable, serà imprescindible el rendiment de comptes intern, així com la consulta en el cas de decisions estratègiques que afectin altres àrees de gestió més enllà de les pròpies.

 

Pel que fa a la comunicació pública de les accions de govern, i amb l’objectiu tant de coordinar les diferents comunicacions com de visualitzar la transversalitat de les polítiques, es vetllarà per:

 • Compartir el calendari d’accions de comunicació a través del departament corresponent
 • Comptar amb la participació de regidors/es de les diferents organitzacions quan es presentin temes estratègics, a mode d’exemple: ordenances fiscals i pressupostos; grans licitacions; plans estratègics de mandat…

 

En aquells temes que es portin a votació al Ple municipal i que no siguin de competència de la citada administració, no existirà l’obligació de vot coincident.

En relació a l’eix nacional, respectant les singularitats polítiques dels dos partits, cal salvaguardar la institució i el respecte a la legalitat i evitar manifestacions públiques per part dels membres de l’equip de govern que puguin malmetre aquesta premissa fonamental.

En qüestions de consciència en relació a aquesta temàtica i d’altres qüestions no competencials, i tenint en compte també la premissa anterior, en les mocions polítiques es respectarà la llibertat de vot de les diferents formacions, entenent que les posicions no hauran de resultar sempre coincidents.

5.- Seguiment del pacte

 

L’eina fonamental de seguiment del present pacte de govern ha de ser el propi Pla d’Acció Municipal, que ha d’acompanyar-se d’una eina que permeti calendaritzar i seguir el seu compliment.

 

Més enllà d’aquesta eina, i especialment pel que fa a la possible aparició de diferències i desacords entre les dues organitzacions, es crearà una Comissió de Seguiment formada per membres del PSC i ECP, que es reunirà a petició de qualsevol dels partits. Els membres d’aquesta comissió dependran de la temàtica concreta a tractar. En qualsevol cas Alcaldessa i portaveus dels grups seran membres fixes en aquesta comissió.

 

6.- Vigència del pacte

 

El present pacte serà vigent fins a final del present mandat, sempre que ambdues parts així ho considerin. Aquelles diferències o conflictes que portin a un dels dos grups a plantejar el trencament, es portaran a la Comissió de Seguiment del pacte.

 

No obstant, hi ha algunes circumstàncies que suposaran el trencament immediat del pacte, com són:

 

 • Si no dimiteix o es cessa a qualsevol persona del govern o càrrec tècnic que sigui encausat per delictes relacionats amb la seva actuació com a càrrec públic a l’administració.

 

Serà condició prèvia per a qualsevol pèrdua de vigència del present pacte la reunió de la Comissió de Seguiment per analitzar la situació.

 

Així mateix, el present pacte podrà ser modificat per un nou acord entre les parts representades si les circumstàncies així ho fan aconsellable.

 

 

Signen a sota en prova de conformitat i en representació dels partits polítics i els grups municipals respectius les persones que encapçalen el document:

 

 

 

 

Ana María Martínez Martínez                                         Ànnia Garcia Moreno

Alcaldessa de Rubí                                                               Portaveu En Comú Rubí

 

 

 

 

Moisés Rodríguez Cantón                                                 Andrés Medrano Muñoz

Portaveu Partit del Socialistes de Catalunya                            Portaveu Adjunt En Comú Podem